Biológia životného prostredia

Biológia životného prostredia (BŽP) je interdisciplinárny vedný odbor odvodený od všeobecnej biológie, ktorý skúma biologické zloženie, vzájomné vzťahy a prepojenia jednotlivých biologických zložiek životného a pracovného prostredia z hľadiska významu pre zdravie ľudí. Sleduje vplyv faktorov  prostredia na biocenózu a odraz pôsobenia biocenózy na kvalitu prostredia, ktoré priamo alebo sprostredkovane ovplyvňuje zdravie populácie.

Predmetom skúmania sú organizmy, ktoré môžu negatívne alebo pozitívne ovplyvniť životné prostredie a zdravie človeka, alebo sú indikátormi vplyvu rôznych faktorov na prostredie.

Cieľom BŽP je analyzovať kvalitu prostredia, zisťovať prítomnosť organizmov vyvolávajúcich ochorenia človeka, odhaľovať zdroje znečistenia, cesty kontaminácie a mieru pôsobenia biologických faktorov na prostredie; hľadať spôsoby obnovy a regenerácie prostredia za účelom  eliminácie možného zdravotného rizika. 

Pracoviská BŽP sa nachádzajú v Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave a v 10 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR (ďalej RÚVZ). 

V oblasti BŽP pôsobia štyri národné referenčné centrá (ďalej NRC):

 • NRC pre hydrobiológiu (ÚVZ SR v Bratislave)
 • NRC pre ekotoxikológiu (ÚVZ SR v Bratislave)
 • NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie (ÚVZ SR v Košiciach)
 • NRC pre termotolerantné améby (RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach).

NRC, ako špecializované pracoviská zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR za účelom výkonu nadstavbovej laboratórnej diagnostiky, vykonávajú biologické vyšetrenia vzoriek vôd, vodných kvetov, ovzdušia, potravín, biologického materiálu, pieskov a predmetov bežného používania. Pre ostatné RÚVZ vykonávajú špeciálne analýzy, poskytujú názory a interpretácie výsledkov, vykonávajú taktiež legislatívnu, metodickú, koordinačnú, prednáškovú a publikačnú činnosť. Pracovníci NRC sa podieľajú na vzdelávaní a usmerňovaní odborných zdravotníckych pracovníkov a spolupracujú s vedeckými a odbornými inštitúciami v SR a v zahraničí.

V rámci BŽP pracujú ďalšie dve špecializované pracoviská: 

 • Samostatné oddelenie genetickej toxikológie s poradňou genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny (RÚVZ so sídlom v Košiciach)  
 • Špecializované pracovisko pre peľový monitoring a peľovú informačnú službu (RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici).

Všetky pracoviská BŽP vo verejnom zdravotníctve pracujú v systéme kvality podľa STN EN ISO/IEC 17 025 „Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií“ a sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

V súlade s koncepciou odboru BŽP je úlohou špecializovaných pracovísk:

 • sledovanie a kontrola kvality zložiek prostredia: pitných vôd, vôd na kúpanie, potravín, ovzdušia a pôdy analýzami bionegatívnych a biopozitívnych zložiek biocenózy, 
 • sledovanie výskytu a analýzy cyanobaktériových vodných kvetov na vodárenských nádržiach a prírodných kúpaliskách s cieľom chrániť zdravie obyvateľstva pred účinkami cyanotoxínov,
 • zisťovanie prítomnosti améb a iných patogénnych organizmov v zložkách životného prostredia, 
 • monitorovanie výskytu peľov v ovzduší a zabezpečovanie informovanosti obyvateľstva o aktuálnej peľovej situácii,
 • zisťovanie ekotoxicity  vôd, chemických látok, odpadov, výluhov a extraktov a plnenie úloh pri živelných pohromách a pri mimoriadnych udalostiach,
 • zisťovanie genotoxických účinkov chemických a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia,
 • plnenie úloh Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie a Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva.

Pracoviská BŽP v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia v znení neskorších predpisov vykonávajú analýzy pre potreby štátneho zdravotného dozoru a pre štúdium a sledovanie vplyvu prostredia na zdravie obyvateľstva s cieľom chrániť a podporovať zdravie a zdravé životné podmienky obyvateľstva. Ďalej zisťujú prítomnosť patogénnych organizmov vyvolávajúcich priame ochorenia obyvateľstva, zdroje a druhy kontaminácie prostredia a potravín.

Taktiež vyšetrujú spôsob a stupeň kontaminácie pitných vôd organickými a toxickými látkami, ako aj toxicitu vôd určených na kúpanie. 

Pracoviská BŽP nadväzujú spoluprácu s vedecko-výskumnými a kontrolnými laboratóriami rôznych inštitúcií zaoberajúcimi sa monitoringom, kontrolou a výskumom patogénnych organizmov, biocenózy a biologickej kvality životného a pracovného prostredia.

Ťažiskom práce odboru sú v súčasnosti nasledovné činnosti:

 • biologické a ekotoxikologické vyšetrenie pitných vôd, vôd na kúpanie - vôd umelých kúpalísk, vôd určených na kúpanie a prírodných kúpalísk,
 • stanovenie améb v zložkách životného prostredia a stanovenie helmintov v pieskoviskách,
 • vyšetrovanie pitných vôd v súvislosti so vznikom vedľajších produktov pri dezinfekcii vody,
 • zisťovanie genotoxických účinkov chemických a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia a poradenstvo v oblasti genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny, 
 • monitorovanie peľov v ovzduší a stanovenie roztočov.