Fyzikálne faktory

Z hľadiska ochrany zdravia, ale aj z iných praktických dôvodov, sa fyzikálne faktory (ďalej len „FF“) pre účely tohto zamerania členia na faktory:

 • s prevažne špecifickými účinkami – hluk, vibrácie, elektromagnetické polia, lasery, ultrafialové a infračervené žiarenie, 
 • s nešpecifickými účinkami – mikroklíma, denné, umelé a združené osvetlenie. 

Pracoviská FF vykonávajú nemedicínske činnosti spojené s objektivizáciou faktorov prostredia s cieľom kvantifikovať stav prostredia pomocou fyzikálnych ukazovateľov a určiť mieru rizika poškodenia zdravia. 

Meranie a hodnotenie fyzikálnych faktorov vykonáva desať RÚVZ v SR a ÚVZ SR: 

 • hluk: ÚVZ SR a všetky nižšie uvedené RÚVZ, 
 • vibrácie: ÚVZ SR, BA, BB,  KE, a PO, 
 • tepelno-vlhkostná mikroklíma: všetky okrem PP a TN, 
 • osvetlenie: všetky okrem  NR, PD, TN, PP, 
 • UV žiarenie: ÚVZ SR, BB, KE, TN a PO, 
 • elektromagnetické polia: ÚVZ SR a KE, 
 • infračervené žiarenie: ÚVZ SR.

Metodické vedenie a konzultačná činnosť v spolupráci s ďalšími špecializovanými pracoviskami v ÚVZ SR a RÚVZ v SR sa vykonáva pod metodickým a odborným vedením troch národných referenčných centier:

 • NRC pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu (ÚVZ SR) 
 • NRC pre neionizujúce žiarenie  (ÚVZ SR) 
 • NRC pre hluk a vibrácie (RÚVZ Poprad) 

Úlohou špecializovaných pracovísk FF je:

 • Merať FF a vypracovávať odborné stanoviská v pracovnom a životnom prostredí v rámci odvolaní a sťažností právnických a fyzických osôb pre Odbor kontroly, dozoru, sťažností a auditu a Odbor legislatívy a práva ÚVZ SR (objektivizácia daného stavu a vyhodnotenie výsledkov), pri podozrení, že meranie vykonané inými subjektami nezodpovedá skutočnosti.
 • Merať FF a vypracovávať odborné stanoviská 
  • pre potreby iných pracovísk úradov verejného zdravotníctva (najmä hygiena životného prostredia, preventívne pracovné lekárstvo) 
  • v rámci úloh programov a projektov verejného zdravotníctva 
  • v rámci výkonu platených služieb na objednávku fyzických aj právnických osôb.
 • Poskytovať konzultácie pre fyzické osoby, zamestnávateľov, pracovníkov pracovných zdravotných služieb v problematike fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí.
 • Podieľať sa na príprave zmien zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov, resp. vypracovať  nové metodiky merania a hodnotenia pre jednotlivé disciplíny FF v nadväznosti na platnú európsku legislatívu 
 • Pracovať v skúšobnej komisii na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie, vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti na meranie fyzikálnych faktorov prostredia (hluk, vibrácie, elektromagnetické pole, denné a umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostná mikroklíma, UV a IR žiarenie, laserové žiarenie).
 • Aktívne sa zúčastniť na konferenciách, pracovných seminároch a konzultačných dňoch NRC.
 • Zabezpečovať činnosť v technických komisiách SÚTN.

Väčšina pracovísk fyzikálnych faktorov v SR je akreditovaných SNAS a majú osvedčenie o akreditácii podľa ISO/IEC 17 025.

Podľa prognóz a štatistických ukazovateľov vývoja spoločnosti možno očakávať ďalší nárast zdravotného rizika vplyvom prostredia. Z toho vyplýva úloha uvedených pracovísk presadzovať, aby prekročenie limitných hodnôt fyzikálnych faktorov patrilo k najdôležitejším kritériám pre vydávanie pokynov, opatrení a rozhodnutí na ochranu zdravia ľudí.