Mikrobiológia životného prostredia

Mikrobiológia životného prostredia je interdisciplinárny vedný odbor, odvodený od všeobecnej mikrobiológie, ktorý skúma mikroorganizmy v jednotlivých zložkách prostredia, ich vzájomné vzťahy a význam pre zdravie ľudí.  

 Predmetom skúmania sú tie mikroorganizmy vody, potravín, prostredia, ovzdušia, kozmetiky a predmetov bežného užívania, ktoré svojou prítomnosťou, alebo produktami metabolizmu ovplyvňujú hygienickú kvalitu životného prostredia s dopadom na zdravotný stav populácie.

Cieľom mikrobiológie životného prostredia je vykonávať mikrobiologické skúšky a vypracovávať objektívne podklady pre odborných o stave jednotlivých zložiek životného prostredia z hľadiska mikrobiálnej kontaminácie za účelom redukcie, prípadne eliminácie možného zdravotného rizika a zisťovanie faktorov prenosu pri výskyte nákaz. 

Laboratóriá mikrobiológie životného prostredia (ďalej len „MŽP“) sú zriadené v Úrade verejného zdravotníctva a v jedenástich Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len „ÚVZ SR a RÚVZ v SR“) a sú súčasťou laboratórií objektivizácie faktorov životného prostredia vo verejnom zdravotníctve. Koncepcia MŽP je uvedená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 17/2008, 10181-9/2008-ŠT.

Všetky pracoviská MŽP vo verejnom zdravotníctve pracujú v systémoch kvality podľa EN ISO 17 025:2015 a sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

V rámci MŽP v SR pôsobí šesť národných referenčných centier (NRC): 

 • NRC pre mikrobiológiu životného prostredia (ÚVZ SR)
 • NRC pre legionely v životnom prostredí (ÚVZ SR) 
 • NRC pre Vibrionaceae (RÚVZ Komárno) 
 • NRC pre mykológiu životného prostredia (RÚVZ Poprad) 
 • NRC pre koagulázapozitívne stafylokoky a ich toxíny   (RÚVZ Košice)
 • NRC pre listeriózy (RÚVZ Košice)

Úlohou špecializovaných pracovísk MŽP je:

 • monitorovať zložky životného prostredia mikrobiologickými metódami – vody (pitné, technologické, prírodné vody na kúpanie, umelé kúpaliská), pieskoviská, ovzdušie (klimatizované priestory) a vnútorné prostredie (povrchová mikroflóra, účinnosť dezinfekčných procesov)
 • vykonávať mikrobiologické skúšky potravín, kozmetiky a predmetov bežného užívania z hľadiska hygienickej nezávadnosti, s dôrazom na zisťovanie patogénnych, podmienene patogénnych a  toxinogénnych mikroorganizmov, vrátane mykologických skúšok
 • podieľať sa na „surveillance“ alimentárnych nákaz zabezpečením mikrobiologických analýz a diagnostiky potenciálnych patogénov izolovaných z potravín a vody
  • podieľať sa na prevencii nozokomiálnych nákaz skúškami zameranými na
  • kontrolu mikrobiálnej kontaminácie prostredia v zdravotníckych zariadeniach
  • kontrolu sterility zdravotníckych pomôcok a roztokov
  • kontrolu účinnosti sterilizačných procesov 
  • kontrolu účinnosti dezinfekcie a sanitácie v nemocničnom prostredí 
  • kontrolu účinnosti dezinfekčných látok
 • vykonávať mikrobiologickú kontrolu účinnosti sanitačných a dezinfekčných procesov  v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo


Činnosť pracovísk MŽP v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia v znení neskorších predpisov: 

 • Výkon laboratórnych analýz, ktoré  sú súčasťou: 
  • štátneho zdravotného dozoru v rozsahu pôsobnosti vymedzenej zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,
  • úradnej kontroly potravín v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany verejného zdravia (zabezpečovanie analýz potravín v rámci sledovania mikrobiologického rizika),
  • monitoringu – zabezpečovanie odberov vzoriek vôd, vnútorného ovzdušia, sterov z prostredia a laboratórne analýzy týchto vzoriek, analýza vzoriek potravín, prípadne biologického materiálu.
 • Národné referenčné centrá, ako špecializované pracoviská zriadené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky za účelom výkonu nadstavbovej laboratórnej diagnostiky, vykonávajú mikrobiologické a mykologické vyšetrenia vzoriek vôd, ovzdušia, potravín, kozmetiky, predmetov bežného používania a biologického materiálu. NRC zavádzajú nadstavbovú diagnostiku v zmysle usmernení európskych sietí národných laboratórií. Zabezpečujú a vykonávajú špeciálne analýzy pre ostatné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.
 • Úlohy na úseku prevencie ochorení
  • Surveillance prenosných ochorení 
   • identifikácia a typizácia pôvodcov zoonóz v potravinách, vodách a v životnom prostredí.
  • Prevencia nemocničných nákaz a skvalitnenie sledovania ich výskytu 
   • identifikácia a typizácia pôvodcov nemocničných nákaz, sledovanie osídlenia zdravotníckych zariadení legionelami a amébami a inými patogénnymi mikroorganizmami
  • Plnenie úloh Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie 
   • mikrobiologické analýzy pitných a rekreačných vôd s dôrazom na sledovanie patogénnych organizmov
   • stanovovanie kvality vnútorného ovzdušia (mikrobiologické a mykologické sledovanie kvality vnútorného prostredia klimatizovaných a neklimatizovaných priestorov)
  • Plnenie úloh Programov a projektov verejného zdravotníctva
    
 • Úlohy na úseku zdravých životných a pracovných podmienok
  Laboratórne analýzy komodít:
  • pitná voda
  • voda na kúpanie, prírodné a umelé kúpaliská
  • vnútorné prostredie budov 
 • Úlohy pri zabezpečovaní nadstavbovej a špeciálnej laboratórnej diagnostiky
  • diagnostická, expertízna činnosť a overovanie nových laboratórnych postupov národnými referenčnými centrami a špecializovanými laboratóriami vyplývajúca z účasti v medzinárodných sieťach a programoch 
 • Úlohy pri vzniku mimoriadnych udalostí
  • vyšetrenia na identifikáciu biologických faktorov a mikrobiologické spracovanie rizikových zásielok v rámci integrovaného záchranného systému
  • mikrobiologické vyšetrenia pri živelných pohromách (záplavy a pod.)