Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, ovplyvňovanie hlavných rizikových faktorov a poznávanie zdravotných rizík v prevencii chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová , alebo mozgová príhoda, kôrnatenie ciev), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových prostredníctvom základného poradenstva a špecializovaného poradenstva.

Poradenstvo vychádza z vyšetrení  hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. Dôraz kladie na prevencia vzniku chronických neinfekčných chorôb s cieľom zmeny správania, resp. zmeny životného štýlu obyvateľov. Poradňa zdravia zabezpečuje na  individuálnej a skupinovej úrovni odborné konzultácie s klientom resp. skupinami, vykonáva biochemické vyšetrenie kapilárnej krvi, antropometrické merania (výška, hmotnosť, zloženie tela) a meranie krvného tlaku a pulzu. Zistené údaje spracováva v Teste zdravého srdca, vytvára databázu výsledkov vyšetrení a klientom poskytuje výstupné protokoly.  

V nadstavbovej poradni pre pohybovú aktivitu sa realizujú testy telesnej zdatnosti, hodnotí sa držania tela, vykonáva sa spirometria, testuje sa flexibilita a poskytuje sa poradenstvo k optimalizácii pohybovej aktivity. Motivovaným klientom ponúkame aj individuálne poradenstvo v odvykaní od fajčenia, meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, spirometrické vyšetrenie a analýzu typu nikotínovej závislosti.

V poradni pre zdravú výživu poskytujeme poradenstvo k úprave stravovacieho a pitného režimu s dôrazom na prevenciu nadváhy a obezity.  Súčasťou práce je interná a externá forma spolupráce, prioritne zameraná na štátnu správu, samosprávu, oblasť zdravotníctva a mimovládne organizácie. Poradňa zdravia vykonáva aj odbornú školiacu činnosť v primárnej prevencii neinfekčných chorôb.

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Objednať sa môžete:

osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A.Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
telefonicky na dole uvedených číslach,
e-mailom na sn.poradna@uvzsr.sk , sn.zvi@uvzsr.sk , alebo elektronickým formulárom.


Objednať sa do poradne

Napíšte nám

Objednať sa do poradne