Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu : MUDr. Renáta Hudáková

RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik,ktorého vymenúva a odvoláva so súhlasom ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva SR. Regionálny hygienik je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v RÚVZ a riadi aj zamestnancov výkonávajúcich práce vo verejnom záujme.

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia ( OHŽPaZ ) plní úlohy na úseku hygieny životného prostredia.

Zameriava sa hlavne na problematiku vplyvu jednotlivých biopozitívnych a bionegatívnych faktorov, vyskytujúcich sa v zložkách prírodného a antropogénne zmeneného alebo vytvoreného prostredia, na zdravie ľudí. Prostredníctvom posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru uplatňuje hygienické požiadavky pri vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem, pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, v procese územného plánovania a pri výstavbe vybraných stavieb, pri poskytovaní sociálnych, osobných, epidemiologicky závažných, rekreačných a ubytovacích služieb, vrátane podmienok bývania a v pohrebníctve. Zabezpečuje plnenie špecializovaných úloh, najmä v problematike sledovania vplyvu jednotlivých zložiek životného prostredia na verejné zdravie.

Pripravuje aj ďalšie podklady a stanoviská pre opatrenia a rozhodnutia RÚVZ. Plní programy a projekty verejného zdravotníctva, stanovené ÚVZ SR. Realizuje metodickú a konzultačnú činnosť v rámci svojej odbornej pôsobnosti, v súčinnosti s ďalšími oddeleniami úradu sleduje a analyzuje zdravotný stav populácie, zúčastňuje sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 

Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín (ďalej len „OHVBPKV“) plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z., v znení jeho zmien a doplnkov, predpisov na jeho vykonanie, zákona o potravinách č.152/1995 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov a koncepcie odboru hygieny výživy v podmienkach okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. 

 OHVBPKV plní úlohy:

(1) v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa zákona 355/2007 Z.z. a zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a výkonu úradnej kontroly potravín podľa zákona 152/1995 Z.z. o potravinách
(2) zaoberá sa hygienou výroby a hygienou potravín, ktorá skúma podmienky výroby potravín a pokrmov, ďalej skúma potraviny a pokrmy ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich získavania, úpravy, spracovania a uskladňovania, predaja a používania, sleduje a posudzuje ich výživovú hodnotu, zmyslové vlastnosti a zdravotnú bezpečnosť, vykonáva konzultačnú činnosť, poradenskú činnosť zameranú na problematiku výroby potravín, vrátane pokrmov, obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami
(3) kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami
(4) vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami
(5) vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace s zistením nebezpečných potravín, obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov
(6) prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných potravinách, obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a o nebezpečných kozmetických výrobkoch v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami
(7) zaoberá sa posudzovaním stavebno-technických a prevádzkových podmienok z hygienického hľadiska v zariadeniach potravinárskej činnosti, umiestnenia potravinárskych závodov, dispozičným riešením a technickými ukazovateľmi s cieľom vytvorenia podmienok pre minimalizáciu zdrojov, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezchybnosti požívatín

Činnosť OHVBPKV a úradnej kontroly potravín vychádza zo zákona 152/1995 Z.z. o potravinách, podľa ktorého vykonáva úradnú kontrolu potravín:

•    v prevádzkarňach verejného stravovania, vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach, vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh
•    prijíma, rieši a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín a materiálov určených na styk s potravinami v rámci rýchleho výstražného systému (RASFF) 
•    výživových doplnkov, počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výžive, potravín spracovaných na báze obilnín, detských potraviny, potravín na osobitné lekárske účely a potravín ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti, potravín na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy, nových potravín
•    v rámci svojej pôsobnosti ukladá na mieste výkonu úradnej kontroly potravín opatrenia  a pokuty a prerokúva priestupky, ktoré sú zistené pri výkone úradnej kontroly potravín, rieši a ukladá  pokuty za správne delikty

Činnosť OHVBPKV a štátneho zdravotného dozoru vychádza zo zákona 355/2007 Z.z. sa zameriava na: 

•    podmienky výroby, manipulácie a distribúcie potravín a pokrmov
•    rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní
•    zbiera a spracováva údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru, čím získava objektívne informácie pre riadenie a kontrolu zdravotných rizík, pre navrhovanie a pre prijímanie opatrení na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia
•    prijíma, rieši a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných  kozmetických výrobkov  v rámci rýchleho výstražného systému (RAPEX)
•    pri výkone štátneho zdravotného dozoru ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, rieši priestupky a iné správne delikty,
•    má zriadenú komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a tiež pri výrobe kozmetických výrobkov,
•    vedie register odborne spôsobilých osôb verejne prístupný na webovom sídle RÚVZ so sídlom v  Spišskej Novej Vsi
•    rieši podnety a sťažnosti spotrebiteľov súvisiacich s problematikou OHVBPKV
•    kontrolu dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 

Oddelenie hygieny detí a mládeže (OHDM) plní úlohy na úseku hygieny detí a mládeže okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Predmetom činnosti oddelenia hygieny detí a mládeže je štúdium a analýza zdravotného stavu detí a mládeže vrátane vysokoškolákov, sledovanie a hodnotenie zdravotne významných aspektov životných podmienok detí a mládeže (životné prostredie, spôsob života, výživová spotreba), štúdium vzťahov medzi faktormi životného prostredia a zdravotným stavom detí a mládeže, kontrola dodržiavania ustanovených zdravotných kritérií životných a pracovných podmienok detí a mládeže. Vykonáva štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže. Vykonáva úradnú kontrolu potravín. Pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia RÚVZ, pripravuje odborné stanoviská pre iné orgány štátnej správy. Podieľa sa na plnení projektov a programov na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, stanovených ÚVZ SR. Zúčastňuje sa na zdravotno výchovných aktivitách RÚVZ, vykonáva metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť v problematike hygieny detí a mládeže.

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva (OPPL) plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji enviromentálneho zdravia v podmienkach územného obvodu.

V rámci svojej činnosti sleduje vplyv pracovného prostredia a podmienok práce na zdravie zamestnancov, získané poznatky využíva pre hodnotenie bionegatívnych a biopozitívnych vplyvov faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a na usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodenia zdravia podmienených prácou a pre usmerňovanie ochrany, podpory a rozvoja zdravia zamestnancov. Vykonáva štátny zdravotný dozor na zverenom úseku činnosti, pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia RÚVZ. Pripravuje stanoviská pre iné orgány štátnej správy, vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť. Prostredníctvom posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru uplatňuje hygienické požiadavky v procese územného plánovania a pri výstavbe vybraných stavieb, pri manipulácii s chemickými, karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, materiálmi obsahujúcimi azbest na pracovisku, pri preventívnych opatreniach chorôb podmienených prácou a pri posudzovaní rizikových faktorov v pracovnom prostredí. Plní programy a projekty verejného zdravotníctva, stanovené ÚVZ SR. Zabezpečuje plnenie špecializovaných úloh stanovených MZ SR, najmä v problematike preventívneho pracovného lekárstva, podieľa sa na zdravotnovýchovných aktivitách RÚVZ.

Oddelenie epidemiológie (OE) plní úlohy v podmienkach územného obvodu – okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Predmetom činnosti oddelenia epidemiológie je sledovanie infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie, vykonávanie surveillance sledovaných nákaz (ochorení i nosičstva), plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia výkonov špecifickej profylaxie. Oddelenie plánuje, spracováva, organizuje, riadi a koordinuje represívne protiepidemické opatrenia a zúčastňuje sa na ich výkone v ohniskách nákazy.

Sleduje, kontroluje a vyhodnocuje účinnosť preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení. Zabezpečuje realizáciu štúdií, epidemiologický prieskum a hodnotenie aktuálneho stavu a trendu vývoja epidemiologickej situácie. Podieľa sa na metodickom a odbornom vedení zdravotníckych zariadení a pracovníkov na úseku hygieny, dezinfekcie, sterilizácie a opatrení proti prenosným ochoreniam v územnom obvode. Vykonáva analýzy hlásených nozokomiálnych nákaz a navrhuje opatrenia na zabránenie ich ďalšieho šírenia. Sleduje výskyt zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou, zabezpečuje zber, triedenie, analýzu a interpretáciu vybraných epidemiologických údajov. Pripravuje podklady pre opatrenia a posudkovú činnosť RÚVZ, pripravuje stanoviská a návrhy pre iné orgány štátnej správy. Plní programy a projekty verejného zdravotníctva, stanovené ÚVZ SR. Vykonáva metodickú a konzultačnú činnosť v rámci svojej odbornosti a podieľa sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu a na odborných intervenčných aktivitách v Poradni zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, oddelenie epidemiológie poskytuje konzultačnú činnosť v týchto oblastiach očkovania:

- poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých
- poradenstvo v problematike odporúčaného očkovania
- poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia
- poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
- poradenstvo v očkovaní detí s kontraindikáciami
- poradenstvo vo všetkých ďalších problémoch spojených s očkovaním

Oddelenie podpory zdravia a Výchovy k zdraviu (OPZa VkZ) v sebe integruje Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia. Plní ciele a priority v oblasti ochrany a podpory zdravia v rámci stratégie WHO – Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. Storočí, ktorá je rozpracovaná v integrovaných programoch európskeho, celoštátneho, regionálneho a miestneho charakteru (NPPZ, APPZ, CINDI, Zdravé mestá, Zdravé školy a i.), plní programy a projekty verejného zdravotníctva, stanovené ÚVZSR. Zúčastňuje sa na plnení špecializovaných úloh verejného zdravotníctva, monitoruje zdravotný stav a zdravotné uvedomenia obyvateľstva, zhromažďuje základné údaje v oblasti verejného zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, štatistické vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie. 
Spolupracuje s regionálnymi inštitúciami, ktoré spolupôsobia pri pri formovaní zdravotného uvedomenia obyvateľstva (obce, školy, úrady, mimovládne organizácie, osvetové zariadenia, SČK, občianske združenia, športové kluby, komunity, nadácie, zariadenia určené pre starostlivosť o ľudské telo a i.), pripravuje zdrovotno – výchovné materiály podľa aktuálnych svetových dní. Vyhlásených WHO.
Vykonáva výchovu k podpore zdravia a zvyšovaniu zdravotného uvedomenia u detí, mládeže, dospelej a seniorskej populácie. Zabezpečuje prieskum, analýzu a hodnotenie rizikových faktorov životného štýlu a vykonáva intervencie v cieľových skupinách, výsledky interpretuje odbornej i laickej verejnosti. Koordinuje prácu s vybrannýmiprogramovými systémami celoštátneho charakteru a vyhodnocuje informácie súvisiace s ochranou a podporou zdravia ľuí s využitím štatisticko – matematických a grafických metód.
Oddelenie sa zapája do spoluriešiteľkých projektov na krajskej a celoslovenskej úrovni, vypracováva a realizuje aj vlastné projekty na regionálnej úrovni.

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti

Organizačný útvar „Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti“ je v organizačnej štruktúre RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi priamo začlenený pod regionálneho hygienika, generálneho tajomníka. Za jeho činnosť zodpovedá vedúci OÚaTHČ.
Osobný úrad je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme, zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ďalších právnych predpisov. 
V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje nasledujúcu agendu:
•    výberové konania; 
•    vznik, zmena a skončenie štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru; 
•    odmeňovanie zamestnancov; 
•    vzdelávanie zamestnancov; 
•    ďalšie podmienky vykonávania štátnej služby a práce vo verejnom záujme.
Zároveň vykonáva štatistické spracovanie údajov personálneho riadenia a vydáva interné smernice úradu.
THČ sa zaoberá komplexným zabezpečovaním prác na úseku rozpočtovania a financovania, vedením finančného účtovníctva, operatívnou evidenciou majetku,  zabezpečovaním procesu verejného obstarávania a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.