Podávanie sťažností

  • Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:
    - v listinnej podobe na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A.Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves, alebo
    - v elektronickej podobe prostredníctvom portálu slovensko.sk
  • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  • Sťažnosť v listinnej  podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.
  • Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.