Ponuka voľných / štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ Spišská Nová Ves

Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest zverejnené v Registri výberových konaní na Ústrednom portáli verejných služieb ľuďom

Podanie sťažnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie.

Ako sťažnosti eviduje a vybavuje podania, v ktorých sa fyzická alebo právnická osoba  domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje  na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

Podávanie sťažností

 • Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:
  - v listinnej podobe na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A.Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves, alebo
  - v elektronickej podobe prostredníctvom portálu slovensko.sk
 • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
 • Sťažnosť v listinnej  podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.
 • Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.   

Vzor sťažnosti na stiahnutie (docx, 23 kB)


Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr.: Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, správny poriadok, katastrálny zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o priestupkoch, atď.),
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napríklad zákon o štátnej službe, Exekučný  poriadok,  atď.),
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (napr.: správny poriadok, zákon o správe majetku štátu, atď.),
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu (napr.: zákon o kontrole v štátnej správe, zákon o najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, zákon o sociálnom poistení, zákon o finančnej kontrole a audite, atď...), alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu (zákon o ochrane utajovaných skutočností).

Pri podaní sťažnosti elektronickými prostriedkami sa vyžaduje ich podpis zaručeným elektronickým podpisom. V prípade sťažnosti možno elektronický podpis nahradiť jej písomným potvrdením v lehote do piatich pracovných dní odo dňa podania. Petície  a sťažnosti podané elektronickými prostriedkami bez uvedených náležitostí je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi povinný v súlade s citovanými predpismi odložiť.

Na konanie súvisiace s telefonickými oznámeniami sa zákon o sťažnostiach nevzťahuje.

Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi nie je príslušný na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí pisateľa.

V záujme zníženia administratívnej náročnosti a zvýšenia efektívnosti pri vybavovaní, odporúčame pri podaniach zohľadňovať uvedené skutočnosti.

Protikorupčná emailová adresa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky korupcia@uvzsr.sk slúži výlučne na nahlasovanie podozrení, ktoré naznačujú korupčné správanie. Neslúži na podávanie sťažností, ani podnetov podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. správne konanie, trestné konanie, priestupkové konanie a pod.).

V rámci boja proti korupcii Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi poskytuje verejnosti možnosť 
prostredníctvom e-mailovej adresy korupcia@uvzsr.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Metodika pre občana
Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu musí obsahovať skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov, ako aj meno a priezvisko oznamovateľa; inak sa ním Úrad verejného zdravotníctva SR nebude zaoberať. Úrad verejného zdravotníctva SR bude konať len v takých prípadoch, keď v oznámení budú uvedené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol alebo je, bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov. Verejnosť môže nahlasovať podozrenie z korupcie, ktorá sa týka činnosti všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.