Oznamovacia povinnosť na úseku verejného zdravotníctva

Informácia o službe

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia.


Činnosti v oblasti verejného zdravia, pre ktoré vyplýva povinnosť podať oznámenie a detailnejšie informácie o službe sú uvedené na centrálnom portáli ÚVZ.
 

Spôsob podania

Podanie oznámenia je možné listinne alebo elektronicky:


•    osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi,A.Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
•    elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk
•    elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb
Oznámenie v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.
 

Správne poplatky

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výsledok

Výsledkom je obdržanie úradného listu o potvrdení splnenia oznamovacej povinnosti.

Sankcie a kontrolná činnosť

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická  osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím činnosti podať oznámenie príslušnému úradu verejného zdravotníctva. 

V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt,  čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany oznamovateľa a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.