Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica za 4. týždeň 2024

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Spišská Nová Ves za 4. kalendárny týždeň 2024


    V 4. kalendárnom týždni bolo hlásených 1568 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 2170,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,08%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6061,7/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni hlásených 70 ochorení t.j. 96,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 4,46% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 24,12%. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (210,0/100 000 obyv.).
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb (sinusitídy: 7,  otitídy: 8), čo predstavuje  1,0% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 80% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 69% všeobecných lekárov pre dospelých. 
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 4. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 
    
Z nazofaryngeálnych výterov bolo 12 pozitívnych, z toho v 10 prípadoch išlo o  vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 2 prípade o respiračný syncyciálny vírus..

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 4. kalendárnom týždni boli hlásené 4 prípady ochorenia COVID-19, z toho 3 prípady vyšetrených metódou PCR, 1 prípad potvrdený antigénovým testom. Ochoreli osoby vo vekových skupinách 55 – 64 ročných (1 prípad), nad 65 rokov (3 prípady.

        
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Gelnica za 4. kalendárny týždeň 2024


    V 4. kalendárnom týždni bolo hlásených 430 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 1551,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,48%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4647,7/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni hlásených 38 ochorení t.j. 137,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 8,84% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 52,51%. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných  (250,2/100 000 obyv.).
    Z komplikácií boli hlásené 2 sinusitídy, čo predstavuje  0,5% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 80% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 91% všeobecných lekárov pre dospelých.
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 4. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 

Z nazofaryngeálnych výterov boli 2 pozitívne, išlo o  vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 4. kalendárnom týždni bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19, vyšetrený metódou PCR. Ochorela osoba vo vekovej skupine nad 65 rokov.

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica