Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica za 3. týždeň 2024

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Spišská Nová Ves za 3. kalendárny týždeň 2024


    V 3. kalendárnom týždni bolo hlásených 908 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 2147,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,09%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6054,/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni hlásených 54 ochorení t.j. 127,70/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 5,95% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 46,78%. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine nad 60 rokov (183,4/100 000 obyv.).
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb (sinusitídy: 3,  otitídy: 1), čo predstavuje  0,4% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 45% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42% všeobecných lekárov pre dospelých. 
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 3. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 
    
Z nazofaryngeálnych výterov bolo 5 pozitívnych, z toho v 4 prípadoch išlo o  vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 1 prípade o respiračný syncyciálny vírus..

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 3. kalendárnom týždni bolo hlásených 10 prípadov ochorenia COVID-19, z toho 6 prípadov vyšetrených metódou PCR, 4 prípady potvrdené antigénovým testom. Ochoreli osoby vo vekových skupinách 25 – 34 ročných (1prípad), 45 - 54 ročných (2 prípady), 55 – 64 ročných (2 prípad), nad 65 rokov (5 prípadov).  


Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Gelnica za 3. kalendárny týždeň 2024


    V 3. kalendárnom týždni bolo hlásených 566 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 1624,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla  o 25,74%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných detí, dosiahla hodnotu 5349,0/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni hlásených 80 ochorení t.j. 288,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 14,13% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 125,02%. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných  (1719,3/100 000 obyv.).
    Z komplikácií boli hlásené 2 sinusitídy, čo predstavuje  0,4% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 80% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 91% všeobecných lekárov pre dospelých.
    Výchovno-vzdelávací proces bol v tomto kalendárnom týždni prerušený v jednej základnej škole.
    V 3. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 

Z nazofaryngeálnych výterov bol 1 pozitívny, išlo o  vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 3. kalendárnom týždni bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19, vyšetrený metódou PCR. Ochorela osoba vo vekovej skupine nad 65 rokov.

 

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica