Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica za 12.týždeň

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Spišská Nová Ves za 12. kalendárny týždeň 2024


    V 12. kalendárnom týždni bolo hlásených 1484 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 1592,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 16,65%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 6130,5/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni hlásených 110 ochorení t.j. 118,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 7,41% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 52,64%. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (393,7/100 000 obyv.).
    Z komplikácii bola hlásená 1 sinusitída a 2  otitídy, čo predstavuje  0,2% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 89% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 97% všeobecných lekárov pre dospelých. 
    Výchovno-vzdelávací proces bol v tomto kalendárnom týždni prerušený v jednej materskej škole.
    V 12. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 
    
Z nazofaryngeálnych výterov boli 3 pozitívne, išlo o  respiračný syncyciálny vírus.

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 12. kalendárnom týždni bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19, vyšetrený metódou PCR. Ochorela osoba vo vekovej skupine nad 65 rokov.
    


Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Gelnica za 12. kalendárny týždeň 2024


    V 12. kalendárnom týždni bolo hlásených 339 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 1070,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 26,76%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3682,7/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni hlásených 18 ochorení t.j. 56,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 5,31% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 37,03%. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  (212,5/100 000 obyv.).
    Komplikácie hlásené neboli.
    Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 100% všeobecných lekárov pre dospelých.
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 12. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 12. kalendárnom týždni nebol hlásený žiadny prípad ochorenia COVID-19.

 

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica