Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica za 11.týždeň

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Spišská Nová Ves za 11. kalendárny týždeň 2024


    V 11. kalendárnom týždni bolo hlásených 1571 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 1910,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 53,02%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7053,5/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni hlásených 205 ochorení t.j. 249,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 13,05% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 90,96%. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (952,8/100 000 obyv.).
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 51 osôb (sinusitídy: 20,  otitídy: 16, pneumónie: 15), čo predstavuje  3,2% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 94% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 78% všeobecných lekárov pre dospelých. 
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 11. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 
    
Z nazofaryngeálnych výterov bolo 10 pozitívnych, z toho v 1 prípade išlo o  vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v 9 prípadoch o respiračný syncyciálny vírus.

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 11. kalendárnom týždni nebol hlásený žiadny prípad ochorenia COVID-19.
    


Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Gelnica za 11. kalendárny týždeň 2024


    V 11. kalendárnom týždni bolo hlásených 405 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 1461,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 48,95%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4143,1/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni hlásených 25 ochorení t.j. 90,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 6,17% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,44%. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných  (300,2/100 000 obyv.).
    Z komplikácií bola hlásená 1 pneumónia, čo predstavuje  0,2% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 82% všeobecných lekárov pre dospelých.
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 11. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 

Z nazofaryngeálnych výterov boli 3 pozitívne, v 2 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 1 prípade o respiračný syncyciálny vírus.

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 11. kalendárnom týždni nebol hlásený žiadny prípad ochorenia COVID-19.

 

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica