Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Aktuality

Späť Aktualizované - Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica dňa 15.2.2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Gelnica


Dňa 15.2.2024 bolo na RÚVZ hlásené 1 ochorenie na VHA.
Kumulatívne bolo k 15.2.2024 hlásených 21 ochorení na VHA.
V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ 3 aktívne ohniská VHA. 

Aktívne ohniská

Mníšek nad Hnilcom 
Dňa 15.2.2024 neboli na RÚVZ hlásené nové ochorenia  na VHA.

Kumulatívne bolo v Mníšku nad Hnilcom  hlásených 13 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

Dňa 22.11.2023 bola vydaná Vyhláška č. 28 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku  a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Mníšek nad Hnilcom -  povinne sa podrobiť mimoriadnemu očkovaniu proti VHA pre deti vo veku od dvoch do pätnásť rokov, ktoré sa zdržiavajú na území obce Mníšek nad Hnilcom.
vyhláška_28/2023_V.v.SR (minv.sk)

Opatrenia pre kolektívne zariadenie - zákaz hromadných podujatí v priestoroch ZŠ, dezinfekcia priestorov a plôch, zabezpečenie zvýšenej osobnej hygieny, zákaz účastí na hromadných podujatiach pre všetky osoby podliehajúce lekárskemu dohľadu. 

Lekársky dohľad a imunizácia boli nariadené všetkým úzkym kontaktom v rodinách a v kolektívnom zariadení.

Richnava
Dňa 15.2.2024 bol na RÚVZ hlásený 1 prípad ochorenia na VHA.

Kumulatívne bolo v Richnave  hlásených 7 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

Dňa 26.1.2024 bola vydaná Vyhláška č. 5 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku  a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Richnava -  povinne sa podrobiť mimoriadnemu očkovaniu proti VHA pre deti vo veku od dvoch do pätnásť rokov, ktoré sa zdržiavajú na území obce Richnava.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2024/vyhlaska_5.pdf

Opatrenia pre kolektívne zariadenie - zákaz hromadných podujatí v priestoroch ZŠ, dezinfekcia priestorov a plôch, zabezpečenie zvýšenej osobnej hygieny, zákaz účastí na hromadných podujatiach pre všetky osoby podliehajúce lekárskemu dohľadu. 

Lekársky dohľad a imunizácia boli nariadené všetkým úzkym kontaktom v rodinách a v kolektívnom zariadení.


Prakovce
Dňa 15.2.2024 neboli na RÚVZ hlásené nové ochorenia na VHA.

Kumulatívne bolo v Prakovciach  hlásené 1 ochorenie na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

Lekársky dohľad a imunizácia boli nariadené všetkým úzkym kontaktom v rodine a na pracovisku.
 

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Spišská Nová Ves

Dňa 15.2.2024 bol na RÚVZ hlásený 1 prípad ochorenia na VHA.
Kumulatívne bolo k 15.2.2024 hlásených 23 ochorení na VHA.
V súčasnosti je v územnej pôsobnosti RÚVZ 1 aktívne ohnisko VHA. 

Aktívne ohniská

Bystrany
Dňa 15.2.2024 bolo na RÚVZ hlásené 1 ochorenie na VHA.

Kumulatívne bolo v obci Bystrany hlásených 23 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

Dňa 22.1.2024 bola vydaná Vyhláška č. 4 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku  a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Bystrany -  povinne sa podrobiť mimoriadnemu očkovaniu proti VHA pre deti vo veku od dvoch do pätnásť rokov, ktoré sa zdržiavajú na území obce Bystrany.
 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2024/vyhlaska_4.pdf

Opatrenia pre kolektívne zariadenia - zákaz hromadných podujatí v priestoroch ZŠ a MŠ, dezinfekcia priestorov a plôch, zabezpečenie zvýšenej osobnej hygieny, zákaz účastí na hromadných podujatiach pre všetky osoby podliehajúce lekárskemu dohľadu. 

Lekársky dohľad a imunizácia boli nariadené všetkým úzkym kontaktom v rodinách a v kolektívnom zariadení.
 

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica