Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (RÚVZ SE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Senica a Skalica.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici  je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Ing. Ľubomír Šarabok.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica za 13. týždeň 2024

Okres Senica
V 13. kalendárnom týždni 2024 (13. KT) bolo zaznamenaných 525 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1958,8) z toho CHPO bolo 131 (chorobnosť 488,8). 
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 4,8% ochorení hlásená komplikácia – najčastejšie  sinusitídy (zápal prínosových dutín).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 13. KT nebol evidovaný.


Okres Skalica
V 13. KT bolo zaznamenaných 453 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1914,9), z toho CHPO bolo 0(chorobnosť 0).
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO nebola žiadna komplikácia.
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 13. KT nebol evidovaný.

Ing. Ľubomír Šarabok
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici