Útvary

Náplň činnosti oddelenia:

 • monitorovanie výskytu infekčných chorôb a anaýzy epidemiologickej situácie,
 • analýzy faktory ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
 • výkon surveillance vybraných nákaz,
 • organizovanie, riadenie, koordinácia a účasť sa na výkone represívnych proti epidemických opatrení v ohniskách nákazy,
 • kontrola účinnosti preventívnych  a represívnych proti epidemických opatrení,
 • kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
 • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontroly očkovania, resp. imunologických prehľadov,
 • výkon konzultačnej činnosti na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám,
 • aktívne usmerňovanie a kontrola zdravotných rizík; konzultačné a expertízne činnosti, zdravotno-výchovná činnosť,
 • poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Náplň činnosti oddelenia:

 • sledovanie a hodnotenie pozitívnych a negatívnych vplyvov životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav,
 • určovanie zdravotných kritérí pre životné  a pracovné podmienky detí a mládeže na regionálnej úrovni a kontrola ich dodržiavania,
 • návrh, presadzovanie a vyhodnocovanie opatrení a programov ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí a mládeže, primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb,
 • výkon štátneho zdravotného dozoru nad vytváraním a ochranou zdravých životných  a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže:
 • sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody slúžiacej pre zásobovanie zariadení pre deti a mládež,
 • výkon odborných činností súvisiacich s územným plánovaním z hľadiska uplatňovania zdravotno-hygienických požiadaviek v zariadeniach pre deti a mládež,
 • výkon odborných činností spvisiacich s vytváraním zdravých podmienok v priestoroch verejných priestranstiev a sídlisk,
 • sledovanie a vyhodnocovanie hluku, mikroklimatických a chemických ukazovateľov v pracovnom prostredí detí a mládeže,
 • hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých typoch škôl,
 • hodnotenie problematiky spoločného stravovania detí a mládeže,
 • hodnotenie zdravotno-hygienickej situácie detských zotavovacích akcií,
 • výkon potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
 • výkon zberu, spracovanie, analýza a prenos informácií z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacich odborov,
 • spolupráca pri výchove mladej generácie ku zdraviu,
 • výkon expertíznych a konzultačných činností,
 • poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • spolupráca pri získavaní potrebných podkladov o zdravotnom stave detí a mládeže vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a pri realizácii preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia:
 •  s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie,
 • s klinickými medicínskymi odbormi,
 • s rezortmi vlády SR, ktorých činnosť má dopad na zdravie detí a mládeže
 • s výskumnými pracoviskami rezortu MZ a iných rezortov,
 • so zahraničnými pracoviskami podobného zamerania, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami,
 • s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ktoré majú vzťah k starostlivosti o deti a mládež,
 • s masovokomunikačnými prostriedkami pri poskytovaní informácií o kvalite životných a pracovných podmienok detí a mládeže a ich vplyve na zdravie a vývoj mladej generácie,
 • s profesnými a stavovskými organizáciami, prípadne s inými zložkami verejného života.
   

Náplň činnosti oddelenia:

 • Výkon monitoringu kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie   v prírodných kúpaliskách podľa NV SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a podľa NV SR č. 252/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.
 • Príprava podkladov k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa § 10 ods. 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Účasť v skúšobných komisiách pre overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.
 • Výkon štátneho zdravotného dozoru:
 • v bytových a nebytových budovách určených na dlhodobý pobyt ľudí podľa NV SR  č. 353/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,
 • v telovýchovných zariadeniach podľa NV SR č. 313/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku,
 • v zariadeniach pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom podľa Vyhlášky č. 554 MZ SR zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom, a náležitosti ich prevádzkového poriadku.
 • Výkon kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Výkon dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy na úseku verejného zdravotníctva.
 • Navrhovanie sankčných a represívnych opatrení za preukázateľné zistenia porušenia právnych predpisov.
 • Výkon konzultačných a expertíznych činností pre právnické a fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia.
 • Riešenie sťažností a podnetov fyzických a právnických osôb, ktorých predmet spadá do náplne oddelenia.
 • Poskytovanie poradenskej činnosti pre verejnosť v environmentálnom zdraví najmä v otázkach súvisiacich s:
 • pitnou vodou a zdravím ľudí, zdravotnými rizikami, racionálnym používaním vôd vo vzťahu k zdraviu ľudí, prevencie poškodení zdravia,
 • vodou na kúpanie a zdravím ľudí, zdravotnými riziká spojené s využívaním vôd na kúpanie a ich prevenciou, zdravotnými rizikami spojenými s pobytom na kúpaliskách,
 • poskytovaním služieb, rizikami pre zdravie, predchádzaním poškodeniam zdravia,
 • zdravým bývaním, požiadavkami na vnútorné prostredie, alergie a bývanie, zásadami ochrany zdravia, ochrany pred hlukom v obytnom prostredí.
   

Náplň činností oddelenia:

Skúmanie požívatín ako objektov výživy človeka na rôznych stupňoch ich úpravy, spracovania, uskladňovania a obehu, sledovanie a posudzovanie biologickej hodnoty, hygienickej nezávadnosti požívatín, zásobovania obyvateľstva biologicky hodnotnými, zdravotne nezávadnými požívatinami: 

 • sledovanie hygienickej a zdravotnej bezchybnosť a biologickú hodnoty potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,
 • sledovanie alimentárnych nákaz a otráv; vypracovávanie návrhov opatrení na ich prevenciu,
 • odborné posudzovanie návrhov na zavedenie správnej hygienickej praxe monitorovania kontrolných kritických bodov,
 • kontrola a hodnoenie vedenia evidencie monitorovania kontrolných kritických bodov pracovníkmi potravinárskych zariadení a ich verifikácie,
 • sledovanie a hodnotenie pracovného prostredia vo vzťahu ovplyvňovania hygienickej bezchybnosti požívatín a hotových jedál,
 • sledovanie a hodnotenie dodržiavania zásad o osobnej hygiene pracovníkov,
 • hodnotenie vedomostí pracovníkov v potravinárstve, vrátane manažmentu zo znalostí právnych predpisov v oblasti hygieny výživy požívatín,
 • posudzovanie úrovne vykonávania sanitácie, dezinfekcie a deratizácie v tých zariadeniach, kde sa vyrábajú, skladujú, dopravujú, podávajú alebo predávajú požívatiny,
 • hodnotenie zdravotnej bezchybnosti požívatín a potravinárskych surovín, včítane obsahu cudzorodých látok a toxických škodlivín.

 
Oddelenie hygieny výživy ďalej plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva:

 • zaoberá sa fyziológiou požívatín, základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím, sleduje otázky vo vzťahu prostredia a človeka ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania výživy obyvateľstva.
 • sleduje hygienickú problematiku spoločného stravovania ( vrátane nemocničného stravovania ) so zvláštnym zreteľom na biologickú hodnotu a zdravotnú nezávadnosť podávanej stravy,
 • ustanovuje správny pomer výživových látok pri ich zastúpení vo výžive v jednotlivých skupinách obyvateľstva, ako aj optimálny režim výživy, počet a frekvenciu príjmu denných jedál,
 • plní projekt „ Sledovanie výživového stavu obyvateľstva vo vybraných skupinách obyvateľstva SR „  - gestor ÚVZ SR,
 • sleduje jodidáciu jedlej kuchynskej soli v okrese Senica a Skalica.

Náplň činnosti oddelenia:

 • sledovanie negatívnych a pozitívnych vplyvov faktorov pracovného prostredia na zdravie pracovníkov,
 • sledovanie podmienok práce vybraných skupín pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých, žien a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 • analýzy a hodnotenia príčiny vedúce k poškodeniam zdravia faktormi práce a pracovného prostredia,
 • odborné usmerňovanie fyzických a právnických osôb pri vytváraní podmienok na pozitívny rozvoj zdravia pracovníkov,
 • odborne usmerňovať a aktívne sa podieľať na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a pracovníkov v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie pracovníkov,
 • podieľanie sa na vytváraní a práci odborných tímov zabezpečujúcich preventívnu pracovno-lekársku starostlivosť,
 • určovanie kritérií zdravých pracovných podmienok, týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci,
 • optimalizácie pracovných podmienok a vylúčenia resp. obmedzenia nových pracovných rizík,
 • kontrola dodržiavania legislatívnych úprav na ochranu zdravia človeka pri práci,
 • využívanie represívnych opatrení pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a pri neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru,
 • konzultačná a expertízna činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie za účelom presadzovania a realizácie opatrení primárnej prevencie.

Náplň činnosti oddelenia:

Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na formovanie a zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľstva so zameraním na:

 • informovanosť populácie o podmienkach a súčasných možnostiach ich aktívnej účasti, na ochrane zdravia, vrátane informácii o zdravotnom stave obyvateľstva a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú (životné pracovné prostredie, sociálno-ekonomické faktory, demografia, životný štýl a iné),
 •  rozširovanie vedomosti ,formovanie návykov a postojov obyvateľstva zameraných na ochranu a podporu zdravia s cieľom motivovať k aktívnemu prístupu  k svojmu zdraviu,
 • zdravotno-výchovnú intervenciu v rámci realizácie špeciálnych projektov Svetovej zdravotníckej organizácie zameraných na podporu zdravia - Školy podporujúce zdravie, (Zdravé mestá),
 • zdravotno-výchovnú intervenciu pri realizácii národných regionálnych a miestnych projektov (Projekt racionalizácie výživy, Podpora zdravia v oblasti prevencie drogových závislostí a iné),
 • zdravotno – výchovné aktivity z príležitosti významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou v spolupráci s MÚ, OÚ, vedením podnikov, škôl a Hornozáhorským osvetovým strediskom, (Svetový deň zdravia a iné),
 • v rámci činnosti Poradenského centra zdravotnej výchovy a podpory zdravia, možnosť preventívnych vyšetrení zdravých osôb so zameraním na vyhľadávanie zdravotných rizík/základné  vyšetrenie, anamnéza, meranie výšky, váhy, tlaku krvi, vyšetrenie základných biochemických parametrov – cukor, tukové látky v krvi, s následnou poradenskou a zdravotno-výchovnou intervenciou so zameraním na zníženie zistených zdravotných rizík a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva prirodzeným spôsobom,
 • pôsobenie na obyvateľstvo, prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov, v záujme zabezpečenia informovanosti obyvateľstva v otázkach ochrany a podpory zdravia.

Osobný úrad - náplň činnosti:

 • plánovanie štátnozamestnaneckých miest – systemizácia,
 • získavanie a výber štátnych zamestnancov,
 • výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesto,
 • rozmiestňovanie štátnych zamestnancov,
 • hodnotenie štátnych zamestnancov,
 • odmeňovanie,
 • vzdelávanie štátnych zamestnancov,
 • štátnozamestnanecké vzťahy a kolektívne vyjednávanie,
 • sociálna starostlivosť,
 • personálny informačný systém.

 

Hospodársko - technické činnosti:

 • presadzovanie hospodárnosti a ochrany majetku,
 • sledovanie  využívania základných prostriedkov,
 • výkon previerok  podľa príkazu generálneho tajomníka služobného úradu  a tiež na vyžiadanie kompetentných orgánov v dohodnutom rozsahu,
 • účasť na tvorbe organizačných noriem RÚVZ,
 • zostavovanie rozpočtu RÚVZ, jeho rozpisu,
 • sledovanie používania rozpočtových prostriedkov,
 • vedenie účtovníctva,
 • sledovanie stavu a pohybu hospodárskych  prostriedkov v RÚVZ,
 • spracúvanie výsledkov hospodárenia,
 • zostavovanie predpísaných účtovných výkazov a  zostáv o výsledkoch hospodárenia v požadovanom členení,
 • spracúvanie rozborov o hodnotení  činností hospodárenia,
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku,
 • príprava podkladov pre prípravu a realizáciu stavieb s určeným rozpočtovým výkladom,
 • zaisťovanie výkonu pokladničnej služby,
 • spracúvanie podkladov pre zostavovanie plánu potreby jednotlivých druhov materiálov,
 • likvidácia pracovných príjmov a dávok dôchodkového, nemocenského a zdravotného poistenia zamestnancov,
 • likvidácia  náhrad cestovných a iných výdavkov,
 • spracúvanie podkladov na poskytovanie dávok dôchodkového  nemocenského a zdravotného poistenia a vedenie ich evidencie,
 • účasť  sa na spracúvaní podkladov pre prvotnú a štatistickú evidenciu o práci a mzdách,
 • poskytovanie informácií v súlade so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • zabezpečovanie úloh v oblasti BOZP a PO v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
   

Náplň činnosti úseku:

 • vedenie ucelenej agendy regionálneho hygienika, 
 • zodpovednosť za vedenie pokladne a pokladničnej knihy,
 • zodpovednosť za vedenie agendy spojenej s autodopravou,
 • poskytovanie informácií v súlade so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vedanie osobitnej evidencie všetkých  žiadostí podaných RÚVZ o poskytnutí  informácií  v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.; sprostredkovávanie vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona o informáciách,
 • zabezpečovanie úloh v oblasti BOZP a PO v súlade so všeobecne záväznými predpismi,
 • zabezpečovanie úloh v oblasti civilnej ochrany,
 • zabezpečovani činnosti podateľne,
 • výkon správy registratúry,
 • manipulácia so správnymi poplatkami,
 • plnenie úloh energetika.

 

Regionálny hygienik  - riadi RÚVZ a zodpovedá za jeho činnosť, najmä:

 • je štatutárnym zástupcom RÚVZ,
 • zodpovedá za výkon štátneho zdravotného dozoru vykonávaného zamestnancami RÚVZ  s pôsobnosťou pre územie okresov Senica a Skalica,
 • zodpovedá za rozpracovanie a plnenie uznesení vlády a jej orgánov,
 • zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov v činnosti RÚVZ,
 • podieľa sa na vytváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov RÚVZ a zodpovedá za ich služobnú a pracovnú disciplínu,
 • zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami RÚVZ,
 • zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností,
 • zodpovedá za plnenie úloh v krízových situáciách,
 • zodpovedá za vytváranie podmienok na dodržiavanie predpisov na ochranu a bezpečnosť pri práci,
 • podpisuje rozhodnutia vydávané RÚVZ.

 

Ako generálny tajomník služobného úradu plní úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami, najmä:

 • zodpovedá za vypracovanie podkladu k návrhu systemizácie za RÚVZ  a za jeho predloženie,
 • zodpovedá za zabezpečenie, sledovanie a dodržiavanie schválenej systemizácie,
 • oznamuje Úradu pre štátnu službu obsadenie a uvoľnenie štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade,
 • vymenúva štátnych zamestnancov na štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe, v dočasnej štátnej službe a v prípravnej štátnej službe,
 • vymenúva zamestnanca v stálej štátnej službe na zastupovanie predstaveného počas jeho neprítomnosti presahujúcej dva týždne,
 • vykonáva zmeny štátnozamestnaneckého pomeru,
 • rozhoduje vo veciach skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,
 • vydáva potvrdenia o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,
 • rozhoduje o sťažnostiach štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátnej služby,
 • zabezpečuje vyhodnocovanie majetkových priznaní štátnych zamestnancov,
 • zriaďuje disciplinárnu komisiu a podáva návrhy na disciplinárne konanie za služobné previnenia,
 • vydáva a ruší služobné predpisy, smernice, pokyny a iné vnútorné predpisy,
 • zabezpečuje prerokovanie návrhov podľa § 118 zákona o štátnej službe,
 • je vecným gestorom na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z.