Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Postup pri poskytovaní informácií

V rámci boja proti korupcii Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici dáva do pozornosti možnosť oznámiť
prostredníctvom e-mailovej adresy Ministerstva zdravotníctva SR protispolocenskacinnost@health.gov.sk alebo
prostredníctvom e-mailovej adresy Úradu verejného zdravotníctva SR korupcia@uvzsr.sk
podozrenie zo spáchania kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oznámenie o podozrení zo spáchania protispoločenskej činnosti musí obsahovať meno a priezvisko oznamovateľa,  konkrétne skutočnosti nasvedčujúce spáchanie niektorej protispoločenskej činnosti – prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, zneužitie právomoci verejného činiteľa a pod.