Aktuality

Späť 21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

„Poznaj demenciu, poznaj Alzheimera.“

Podľa údajov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije s demenciou na celom svete viac ako 55 miliónov ľudí. Jej najčastejšou príčinou je práve Alzheimerova choroba. Každoročne preto počas svetového dňa Alzheimerovej choroby, ktorý bol stanovený na 21. septembra, a zároveň aj počas celého mesiaca september, prebieha medzinárodná kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o demencii, destigmatizácii a pomoci pri riešení problémov, ktorým čelia ľudia postihnutí týmto ochorením mozgu.

V rámci tejto kampane povzbudzuje aj oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu na RÚVZ so sídlom v Senci každého, aby sa dozvedel viac o demencii a o možnostiach, ako znížiť riziko rozvoja tohto ochorenia.

Demencia je súbor príznakov vznikajúci následkom poškodenia mozgu, nie je prirodzeným prejavom starnutia. U postihnutého sa zhoršujú kognitívne (poznávacie) funkcie a postupne nastupujú ťažkosti zvládať bežné denné aktivity. Príznaky, ktoré by sme si mali všímať, sú: zhoršovanie pamäti, zabúdanie, človek sa opakovane pýta na to isté, počas rozhovoru má problém nájsť správne slovo, časté zmeny nálad, zrazu má problém nájsť cestu domov, ukladá veci na nevhodné miesta a nevie ich neskôr nájsť, alebo má čoraz častejšie problém vybaviť si aktuálny rok či deň v týždni. Keďže príčinou zabúdania nemusí byť práve Alzheimerova choroba, je dôležité pri objavení sa takýchto príznakov vyhľadať odbornú pomoc a poradiť sa s lekárom.

Nakoľko je lepšie vzniku demencie, a aj rôznych iných ochorení predchádzať, je dôležité viesť život prospievajúci nášmu mozgu a tiež nášmu srdcu. To znamená osvojiť si zásady zdravého životného štýlu. Dôležité pre podporu nášho zdravia je nefajčiť, udržiavať si primeranú hmotnosť, pravidelne sa venovať fyzickej aktivite, preferovať zdravé potraviny a obmedziť tučné a priemyselne spracované jedlá, dbať na pitný režim, tráviť čas s rodinou a priateľmi, udržiavať dobré vzťahy a stimulovať mozog učením či novými aktivitami.

V rámci prevencie srdcovo-cievnych ochorení realizujú zamestnanci poradne zdravia výjazdy do rôznych inštitúcií, vrátane klubov dôchodcov, zamerané na bezplatné poradenstvo o zdravom spôsobe života spojené s vyšetrením biochemických parametrov (cholesterol, glukóza, triglyceridy) z kvapky krvi odobratej z prsta.

V prípade, ak máte záujem o výjazd pre Vašich klientov alebo zamestnancov, alebo máte záujem o o individuálne vyšetrenie v poradni zdravia, zavolajte nám v pracovné dni v čase 8:00-14:30 hod. na t. č. 034/690 93 40, prípadne pošlite nám e-mail na adresu poradne zdravia se.vz@uvzsr.sk.  Radi vás privítame osobne na adrese: RÚVZ SE, Kolónia 557, Senica.