Aktuality

Späť Zmena pri uvádzaní priestorov do prevádzky

Dňom 21.7.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z.z.“)

Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať na:

  •  priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky,
  • ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb,
  • telovýchovno-športové zariadenia,
  • zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a zariadenia s ambulantným predajom,
  • administratívne priestory,
  • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (t.j. aj výživových doplnkov),
  • Prevádzkovatelia uvedených typov zariadení sú povinní doručiť miestnemu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva iba Oznámenie podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z.z.