Útvary

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik. Regionálny hygienik je generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu.

Viac informácií

Osobný úrad v zmysle zák. č. 400/2009 Z. z. zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovno - právnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer. Do náplne činnosti osobného úradu spadá aj personálna a mzdová agenda úradu a oblasť sociálnych vecí. Na čele osobného úradu je vedúci. Osobný úrad spracováva najmä tieto písomnosti:

Viac informácií

Odbor dokumentačno-právny sa člení na:

 • odd. dokumentačno-právne
 • odd. informatiky
 • podateľňa
 • registratúrne stredisko

Viac informácií

Odbor ekonomiky a prevádzky sa člení na:

 • odd. ekonomické
 • odd. prevádzkové

Viac informácií

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa člení na:

 • odd. hygieny životného a urbanizovaného prostredia
 • odd. hygieny pitnej vody a vody na kúpanie

Viac informácií

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa člení na:

 • odd. hygieny požívatín
 • odd. fyziológie výživy, posudzovania zdravotnej neškodnosti potravín a predmetov bežného používania

Viac informácií

Odbor hygieny detí a mládeže sa člení na:

 • odd. hygieny detí a mládeže
 • odd. primárnej prevencie poškodenia zdravia detí a mládeže

Viac informácií

Odbor preventívneho pracovného lekárstva sa člení na:

 • odd. hygieny práce
 • odd. sledovania zdravotného stavu a fyziológie práce

Viac informácií

Odbor epidemiológie sa člení na:

 • odd. infekčnej epidemiológie
 • odd. nemocničných nákaz, dezinfekcie a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach

Viac informácií

Odbor radiačnej ochrany sa člení na:

 • oddelenie radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
 • oddelenie monitorovania, laboratórnych analýz a havarijnej pripravenosti

Viac informácií

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu sa člení na:

 • odd. epidemiológie chronických ochorení
 • odd. výchovy k zdraviu
 • poradenské centrum ochrany a podpory zdravia

Viac informácií

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok sa člení na:

 • odd. chemických a fyzikálnych analýz
 • odd. mikrobiológie životného prostredia

Viac informácií

Odbor lekárskej mikrobiológie sa člení na:

 • odd. bakteriológie, bioterorizmu a molekulárnej biológie
 • odd. virológie a antiinfekčnej imunológie
 • odd. laboratórnej diagnostiky epidemiologicky významných sexuálne prenosných chorôb

Viac informácií