Odbor lekárskej mikrobiológie RÚVZ KE

Odbor lekárskej mikrobiológie sa člení na:

  • odd. bakteriológie, bioterorizmu a molekulárnej biológie
  • odd. virológie a antiinfekčnej imunológie
  • odd. laboratórnej diagnostiky epidemiologicky významných sexuálne prenosných chorôb

V rámci odboru lekárskej mikrobiológie boli opatreniami MZ SR zriadené tieto národné referenčné centrá:

  • NRC pre diftériu
  • NRC pre syfilis

Predmetom činnosti odboru lekárskej mikrobiológie je zabezpečovanie nadstavbovej mikrobiologickej diagnostiky infekčných ochorení pre klinické a epidemiologické účely - účasť pri odhaľovaní prameňa a ciest prenosu nákazy a pri realizácii imunizačných programov. Uvedenú činnosť plní so zvláštnym dôrazom na špecializovanú diagnostiku a činnosť existujúcich NRC. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov a laborantov. V rámci zdravotno-výchovných aktivít ústavu zabezpečuje anonymnú dostupnosť screeningových vyšetrení na anti-HIV protilátky. Vykonáva surveillance HIV/AIDS pre región Košice a Prešov.

NRC pre diftériu predmetom činnosti je zabezpečovať nadstavbovú laboratórnu diagnostiku a surveillance diftérie, vypracovávať epidemiologické prehľady a vykonávať expertíznu a metodickú činnosť.

NRC pre syfilis predmetom činnosti je zabezpečovať nadstavbovú laboratórnu diagnostiku syfilisu, zabezpečovať surveillance syfilisu, vykonávať expertíznu a metodickú činnosť.

Laboratórna príručka (pdf, 612 kB)