Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Text zákona je prístupný na internete na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20230101.html

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ Košice bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.

Ako podať žiadosť

 1. Písomne poštou na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 11 Košice

 1. Telefonicky na čísle: 055/7860 138
 2. Faxom na čísle: 055/7860 151
 3. Elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
 4. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese: podatelna@ruvzke.sk
 5. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice

Žiadosť musí obsahovať nasledovné:

 • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

Ak RÚVZ poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

O odvolaní proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti

Úhrada nákladov za sprístupňovanie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Aktualizované 15.12.2023

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:
Položka Cena
vyhotovenie jednej strany formátu A4 0,15 €/ks
vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 0,25 €/ks
vyhotovenie jednej strany formátu A3 0,20 €/ks
vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 0,25 €/ks
1 ks CD/DVD s obalom 1,00 €/ks
1 ks obálka 0,10 €/ks
náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.

 1. Informácie poskytnuté ústne, telefonicky, faxom a elektronickou poštou sú poskytované bezplatne.
 2. Žiadateľovi, ktorý predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytnú bezplatne.
 3. Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 6,00 €, RÚVZ nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov.
 4. Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácie 6,00 €, je poskytnutá zadarmo.
 5. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci čiastku 6,00 €, je možné uhradiť:

 • poštovou poukážkou,
 • bezhotovostným prevodom na účet v banke,
 • v hotovosti do pokladne.