O úrade

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom verejného zdravotníctva s územnou pôsobnosťou pre územný obvod okresov Košice I - IV a Košice – okolie a v oblasti metodického usmerňovania iných RÚVZ v územnom obvode Košického kraja. Podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je orgánom radiačnej ochrany v územnom obvode Košického kraja a Prešovského kraja.

RÚVZ je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik.

Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia a podľa ustanovení citovaného zákona č. 87/2018 Z. z.

Budova úradu v Košiciach