Odborná spôsobilosť a registre

Na centrálnom portáli ÚVZ nájdete úvodné informácie o odbornej spôsobilosti:

 • Čo je to odborná spôsobilosť
 • Činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť
 • Kto môže získať odbornú spôsobilosť
 • Legislatívny rámec odbornej spôsobilosti
 • Spôsob získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Viac informácií

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti:

 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
 • prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,
 • prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
 • nákup, predaj a spracúvanie húb,
 • prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.

Žiadosť o vykonanie skúšky 
Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť RÚVZ KE najneskôr 1 deň pred konaním skúšky:

 • osobne alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, 040 11 Košice,
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Vzor žiadosti
Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informovanie o spracúvaní osobných údajov „Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ RÚVZ (pdf, 195 kB).

K žiadosti je potrebné doložiť "Súhlas so spracúvaním osobných údajov" (pdf, 187 kB)

Formuláre žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti pre listinné podanie na RÚVZ KE na činnosti:

Formuláre v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti pozývaní na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti osobitne oficiálnou pozvánkou.

V prípade potreby je možné nás kontaktovať mailom na podatelna@ruvzke.sk alebo telefonicky na č. 055 / 7860 138.

Odborná príprava na vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami, na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie, na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby alebo na prevádzkovanie krematória zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania alebo v akreditovanom zariadení, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.

Vyhľadanie akreditovaných vzdelávacích programov v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://isdv.iedu.sk/SearchForm.aspx

Študijný materiál je zverejnený na centrálnom portáli ÚVZ

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti
Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice v termínoch uvedených na stránke Termíny skúšok.

Poplatky
Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá  sa z dvoch častí - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €.

Opravná skúška
Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať najneskôr do 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.

Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (pdf, 374 kB)

Podmienky získania osvedčenia
V prípade požadovanej skúšky je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podmienené úspešne vykonanou skúškou pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo na základe dokladov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej príprave.
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podrobnejšie informácie sú v položke menu Skúška.

Výsledok konania a platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré obsahuje:

 • evidenčné číslo osvedčenia,
 • meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba,
 • meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne,
 • druh odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

Spôsob vydania osvedčenia
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej  schránky žiadateľa na www.slovensko.sk . V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Duplikát osvedčenia 
Duplikát vydáva RÚVZ KE na základe žiadosti o vydanie duplikátu. 
Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku vo výške 10,00 €. Vydaný duplikát Vám bude doručený do 30 dní. 
Duplikát Vám bude zaslaný do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el. schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

RÚVZ KE zaznamená údaje o odborne spôsobilej osobe do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad verejného zdravotníctva a je verejne prístupný na jeho webovom sídle.

Register odborne spôsobilých osôb obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

Register odborne spôsobilých osôb slúži na účel informovania verejnosti o odborne spôsobilých osobách.

Centrálny register odborne spôsobilých osôb

RÚVZ v Košiciach zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti:

 • na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,
 • na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
 • na nákup, predaj a spracovanie húb,
 • na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória,
 • v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (do 10. 11. 2017),
 • pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody (od 13. 11. 2017),
 • v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách (od 13. 11. 2017),
 • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 • pri výrobe kozmetických výrobkov.

Odbornú prípravu (školenia) pre jednotlivé odbornosti vykonáva Slovenský Červený kríž územný spolok Košice - mesto
(Komenského 19, 040 01 Košice, tel. 055/ 622 22 05, e-mail kosice@redcross.sk)

Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti pozývaní na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti osobitne oficiálnou pozvánkou.

Aktuálne registre odborne spôsobilých osôb, ktoré už získali na našom regionálnom úrade osvedčenia o spôsobilosti nájdete na webe: registre odbornej sôsobilosti

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte mailom na podatelna@ruvzke.sk alebo telefonicky na č. 055 / 786 01 38.

Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti udelených a platných do 31. mája 2010

V zmysle Čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa § 63a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.  

K danej skutočnosti úrad nevydáva žiadne potvrdenia o predĺžení platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti.