Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (RUVZ HE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. 

RÚVZ HE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Lenka Lesňáková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 6. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 6. kalendárny týždeň 2024

Okres Humenné:
V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených  613 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1393,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 32,68%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine nad 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3376,9/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.  
Ochorenia hlásilo 76% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 72% všeobecných lekárov pre dospelých.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 6. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené 3 ochorenia, čo je 0,48℅ z celkového počtu ARO. V predchádzajúcom kalendárnom týždni bolo hlásených 6 ochorení.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo 2 x v základnej škole, 3 x v materskej škole.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 6. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.  
V 6. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Okres Snina:
V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 426 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2019,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 5,86%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6-14 ročných, dosiahla hodnotu 4692,2/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni hlásené neboli a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.  
Ochorenia hlásilo 75% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 8 ochorení, čo je 1,87℅ z celkového počtu ARO. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 6. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR, v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie COVID-19 nebolo hlásené. 
V 6. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, v predchádzajúcom kalendárnom týždni hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19. 
 
Okres Medzilaborce:
V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 139 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1826,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 37,62%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15-19 ročných, dosiahla hodnotu 3728,8/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 63% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 6. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni. 
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo 1x v materskej škole.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 6. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.
V 6. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené. 


Mgr. Lenka Lesňáková
poverená vykonávaním funkcie 
regionálnej hygieničky
RÚVZ so sídlom v Humennom