Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (RUVZ HE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. 

RÚVZ HE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Lenka Lesňáková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 20. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 20. kalendárny týždeň 2024

Okres Humenné:
V 20. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 303 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 920,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 10,99%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2294,7/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Ochorenia hlásilo 65% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50% všeobecných lekárov pre dospelých.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 20. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 20. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené  pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené 
V 20. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené. 

Okres Snina:
V 20. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 194 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1073,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 22,78%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4316,1/100 000.
V tomto kalendárnom týždni  boli hlásené 2 komplikácie (sinisitídy). V predchádzajúcom kalendárnom týždni boli hlásené 3 komplikácie.  
Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 20. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 20. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené  pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené. 
V 20. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie COVID-19 nebolo hlásené. 
 
Okres Medzilaborce:
V 20. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 132 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1517,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 78,38%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6-14 ročných detí, dosiahla hodnotu 2533,0/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 75% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 20. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni. 
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 20. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR a ani v  predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.
V 20. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.