Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (RUVZ HE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. 

RÚVZ HE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Lenka Lesňáková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 13. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 13. kalendárny týždeň 2024

Okres Humenné:
V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených  278 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 862,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 16,01%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15-19 ročných, dosiahla hodnotu 2762,5/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.  
Ochorenia hlásilo 56% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53% všeobecných lekárov pre dospelých.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 13. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené. V predchádzajúcom kalendárnom týždni bolo hlásených 11 ochorení.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho bolo 1x v materskej škole.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 13. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené  pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené 
V 13. kalendárnom týždni 2024 bola hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19 vyšetrená antigénovým testom. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.

Okres Snina:
V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 334 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1385,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 10,23%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6278,0/100 000.
V tomto kalendárnom týždni bolo hlásených 7 komplikácií (sinusitídy), v predchádzajúcom kalendárnom týždni bol hlásený rovnaký počet komplikácií.  
Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 63% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 13. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni. 
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 13. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené  pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené. 
V 13. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie COVID-19 nebolo hlásené. 
 
Okres Medzilaborce:
V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 85 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1117,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 14,86%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1254,5/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 63% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 13. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni. 
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 13. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR a ani v  predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.
V 13. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.