Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Humenné a Snina dňa 27.5.2024

Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Humenné a Snina
Dňa 27.5.2024 nebolo hlásené nové ochorenia na VHA.

Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Humenné
Dňa 27.5.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne je ku dňu 27.5.2024 v okrese Humenné hlásených 26 ochorení na VHA.

Obec Slovenská Volová
Dňa 27.5.2024 nebolo hlásené nové ochorenia na VHA.
Kumulatívne je v obci Slovenská Volová hlásených 21 ochorení na VHA. Posledné ochorenie bolo hlásené dňa 15.1.2024.
Opatrenia prijaté v obci:
 - epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
- v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí v obci Slovenská Volová bolo základnej škole v obci Ohradzany nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov,
- oboznámenie autobusového dopravcu zabezpečujúceho dopravné spojenie do tejto obce o potrebe dôkladnej dezinfekcie priestorov autobusov, najmä kontaktných plôch a o poučení vodičov autobusov o potrebe častej a dôkladnej dezinfekcie rúk najmä pri kontakte s hotovosťou,
- informovanie Slovenskej pošty o výskyte ochorení a o potrebe poučenia doručovateľov - vykonávania pravidelnej a dôkladnej dezinfekcie rúk pri každej práci s hotovosťou ako aj pri doručovaní zásielok,
- úzka spolupráca s asistentmi Zdravých regiónov, ktorí vykonávajú osvetu v ohnisku nákazy,
- vydané dve vyhlášky: vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (č. 32/2023 V.v. SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Slovenská Volová a vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (č. 33/2023 V.V SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Ohradzany.

Mesto Humenné 
Dňa 27.5.2024 nebolo hlásené nové ochorenia na VHA.
Kumulatívne je v meste Humenné hlásených 5 ochorení na VHA. 
Opatrenia prijaté v ohnisku:
- epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
- v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov základnej školy.

Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Snina
Dňa 27.5.2024 nebolo hlásené nové ochorenie v okrese Snina. 
Kumulatívne je ku dňu 27.5.2024 v okrese Snina hlásené 1 ochorenie na VHA. Ide o neaktívne ohnisko.

Obec Ladomirov – neaktívne ohnisko
Dňa 27.5.2024 nebolo hlásené nové ochorenia na VHA.
Kumulatívne je v obci Ladomirov hlásené 1 ochorenie na VHA.
Opatrenia prijaté v ohnisku:
- epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
- v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov základnej školy.