Organizačné zabezpečenie

Odborné útvary hygieny životného prostredia a zdravia sú prierezovými útvarmi verejného zdravotníctva, ktoré sa zaoberajú vplyvom komplexu vybraných faktorov životného prostredia na zdravie populácie i jednotlivca. Ich činnosť je zameraná na riešenie kľúčových environmentálnych determinantov, ktoré môžu poškodzovať a ohrozovať zdravie ľudí. 

Nadstavbovou činnosťou týchto útvarov sú aj ďalšie aktivity, ktorých cieľom je získavať najnovšie poznatky a skúsenosti na ochranu a podporu environmentálneho zdravia. Sú členmi v medzinárodných organizáciách pod hlavičkou WHO/EURO, EEA, EK. 

V spolupráci s laboratórnou diagnostikou poskytujú peľové spravodajstvo, participujú na národných a medzinárodných projektoch.

V oblasti ochrany zdravia je náplňou odboru dostupnými metódami a vhodnými nástrojmi dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva odborným usmerňovaním vytvárania takých podmienok v životnom prostredí, ktoré budú predchádzať ochoreniam a poškodeniam zdravia, súvisiacim alebo priamo spôsobených negatívnymi faktormi životného prostredia. Odbor hygieny životného prostredia a zdravia ako jeden zo základných odborov verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pokrýva široký rozsah problematiky. Odborné usmerňuje činnosti nezdravotníckych rezortov, ktoré majú významný vplyv na verejné zdravie (zásobovanie pitnou vodou, služby, dopravný hluk...) k prijímaniu a realizácii opatrení smerujúcich k vytváraniu takých podmienok v životnom prostredí, aby vôbec zdravý spôsob života bol možný.

Náplňou odboru hygiena životného prostredia a zdravia je najmä:

 • Zisťovanie a hodnotenie závažnosti expozície populačných skupín fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom v životnom prostredí.
 • Stanovovanie požiadaviek na objektivizáciu a zisťovanie zdraviu škodlivých látok v prostredí laboratórnymi skúškami, ktoré vykonávajú akreditované laboratórne zložky úradov verejného zdravotníctva.
 • Identifikovanie  a hodnotenie  zdravotných rizík obyvateľstva a jeho skupín, vyplývajúce z expozície fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom a navrhovanie ich minimalizovania.
 • Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, t. j. posudzovanie priamych a nepriamych vplyvov ľudských aktivít a faktorov životného prostredia na verejné zdravie.
 • Vytváranie legislatívy v oblasti verejného zdravotníctva na základe odborného poznania a preukázaných súvislostí vplyvu životných podmienok na zdravie, ako premietnutie odborných poznatkov (príprava vecných návrhov právnych predpisov, stanovovanie kritérií, požiadaviek, limitov).
 • Usmerňovanie a presadzovanie požiadaviek na ochranu zdravia pri tvorbe legislatívy iných rezortov.
 • Harmonizovanie legislatívy k právu EÚ, transpozícia smerníc, dotváranie národnej legislatívy ku komplexnému pokrytiu potrieb pre verejné zdravie, smerovanie implementácie.
 • Zavádzanie a kontrolovanie plnenia legislatívy, ako nástroja na presadzovanie opatrení na ochranu zdravia v posudkovej činnosti a pri výkone štátneho zdravotného dozoru.
 • Kontrola dodržiavania schválených limitov škodlivých látok v jednotlivých zložkách životného prostredia (pitná voda; voda na kúpanie; hluk v životnom prostredí; chemické, mikrobiologické a biologické faktory vo vnútornom prostredí budov).
 • Usmerňovanie povinných subjektov pri riešení opatrení na ochranu zdravia, ukladanie opatrení na ochranu zdravia, v prípade potreby aj vynucovanie ich plnenia formou sankcií.
 •  Vytváranie a vedenie databáz údajov získaných v procese realizácie jednotlivých činností a výsledkov vyšetrovania vzoriek faktorov životného prostredia počítačovými programami.
 • Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti pre činnosti, na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť len odborne spôsobilými osobami napr. hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, vykonávanie epidemiologicky závažných činností atď.
 • Plnenie mimoriadnych úloh pri ochrane zdravia v prípade mimoriadnych situácií a s nimi spojeného ohrozenia verejného zdravia ( povodne; uvoľnenie chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie; únik mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov).
 • Zabezpečovanie expertíznych činností spočívajúcich v akreditovaných odberoch vzoriek z faktorov životného prostredia, ich vyšetrení, hodnotení, vypracovaní protokolov a posudkov, ktoré sú formou platených služieb poskytované objednávateľom (pitná voda, voda na kúpanie, hluk v životnom prostredí, kvalita vnútorného ovzdušia uzatvorených priestorov, kontrola účinnosti sterilizátorov v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, meranie UV žiarenia v soláriách ).
 • Sprístupňovanie aktuálnych informácií verejnosti ako vyšší stupeň ochrany verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa na web sídlach úradov verejného zdravotníctva (o kvalite pitnej vody a povolených výnimkách na použitie pitnej vody ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, o kvalite vody na kúpanie....).
 • Realizovanie cielených programov a projektov zameraných na prípravu podkladov pre zabezpečovanie ochrany zdravia (Programy a projekty ÚVZ SR a RÚVZ v SR).
 • Plnenie koncepčných materiálov prijatých na národnej a medzinárodnej úrovni, ktorých súčasťou je ochrana verejného zdravia (Zdravie pre všetkých v 21. storočí; Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2014 - 2030; Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR V; Protokol o vode a zdraví.
 • Uplatňovanie manažmentu rizík v posudkovej činnosti, pri výkone štátneho zdravotného dozoru, pri konzultáciách a v poradenskej činnosti.
 • Konzultačná a poradenská činnosť odborných pracovníkov - projektantom a architektom pri spracovávaní projektových dokumentácií, v územných a kolaudačných konaniach, orgánom samosprávy i orgánom štátnej správy v styčných problematikách. Zo strany verejnosti sú veľmi využívané konzultácie osobnou, telefonickou resp. elektronickou formou.

Úlohy odboru sú zabezpečované posudkovou činnosťou, výkonom štátneho zdravotného dozoru, konzultačnou a poradenskou činnosťou a metodikami plnenia jednotlivých programov a projektov.