Organizačné zabezpečenie na ÚVZ SR

Súčasná sieť pracovísk a štruktúra odboru vychádza z platnej koncepcie odboru, zverejnenej vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva (2008, čiastka 12-19). Podľa koncepcie sa pracoviská odboru zriaďujú na ÚVZ SR a na každom RÚVZ v sídle kraja ako odbory a oddelenia HŽPaZ. Na ostatných RÚVZ v SR sa zriaďujú oddelenia HŽPaZ.

Odbor HŽPaZ na ÚVZ SR vykonáva činnosti podľa § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. Činnosti vykonáva v súčinnosti s ďalšími odbornými útvarmi úradu. Pri výkone činnosti úzko spolupracuje s odbormi a oddeleniami OHŽPaZ na RÚVZ v SR.

Do odboru HŽPaZ na ÚVZ SR je organizačne začlenené NRC pre pitnú vodu.