Národné referenčné centrá

Problematika životného prostredia a zdravia je ťažiskovou činnosťou nasledovných národných referenčných centier:

Ďalšími spolupracujúcim národnými referenčnými centrami odboru sú najmä:

 • NRC pre hydrobiológiu   
 • NRC pre ekotoxikológiu    
 • NRC pre mikrobiológiu životného prostredia    
 • NRC pre legionely v životnom prostredí   
 • NRC pre neionizujúce žiarenie    
 • NRC pre tepelno - vlhkostnú mikroklímu    
 • NRC pre reziduá pesticídov    
 • NRC pre vibrionaceae     
 • NRC pre termotolerantné améby    
 • NRC pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie    
 • NRC pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského biomonitoriungu