Organizačné zabezpečenie na RÚVZ

Súčasná sieť pracovísk a štruktúra odboru vychádza z platnej koncepcie odboru, zverejnenej vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva (2008, čiastka 12-19). Podľa koncepcie sa pracoviská odboru zriaďujú na ÚVZ SR a na každom RÚVZ v sídle kraja ako odbory a oddelenia HŽPaZ. Na ostatných RÚVZ v SR sa zriaďujú oddelenia HŽPaZ.

Organizačná štruktúra odborov na jednotlivých úradoch vychádza z koncepcie odboru, úloh a špecializácie úradov a z miestnej problematiky spádového územia. Prehľad sídiel a územných obvodov RÚVZ

Činnosť odborov HŽPaZ na RÚVZ upravuje § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. Laboratórne analýzy pre výkon činnosti pracovísk zabezpečujú podľa typu analýz pracoviská laboratórií príslušných úradov. Pri výkone svojej činnosti spolupracujú s odborom HŽPaZ na ÚVZ SR ako aj s statnými odbormi a špecializovanými pracoviskami na RÚVZ.