Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska príslušného orgánu radiačnej ochrany v rámci posudkovej činnosti.

Služba je určená pre fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá má vzhľadom na predmet posúdenia v zmysle platných predpisov v oblasti radiačnej ochrany povinnosť o vydanie záväzného stanoviska požiadať.

Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska:

 1. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na umiestnenie stavby a stavbu jadrového zariadenia
 2. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia
 3. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky
 4. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany
 5. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky
 6. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na nový technologický postup pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky
 7. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrovom zariadení
 8. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na vnútorný havarijný plán jadrového zariadenia
 9. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z jadrového zariadenia spod administratívnej kontroly
 10. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov spod administratívnej kontroly na pracovisku, na ktorom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky povolil činnosť
 11. k projektu dobývania ložiska rádioaktívneho nerastu, ťažby a spracovania materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy
 12. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z pracoviska spod administratívnej kontroly, ak ide o uvoľňovanie z pracoviska, kde príslušný regionálny úrad registroval alebo povolil vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu
 13. k projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnej látky

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Všeobecné informácie

K žiadosti o posúdenie návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ochrany a vydanie záväzného stanoviska je potrebné doložiť príslušné dokumenty. V prípade chýbajúcej dokumentácie budete vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.
 

Vydanie záväzného stanoviska je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výška správneho poplatku závisí od typu záväzného stanoviska:

 • listinné podanie - 50,00 € alebo 1 000,00 €
 • elektronické podanie - 25,00 € alebo 930,00 €.
 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne príslušného orgánu radiačnej ochrany (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Výsledkom je vydanie záväzného stanoviska  príslušného orgánu radiačnej ochrany, ktoré bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude záväzné stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Lehota na vydanie záväzného stanoviska je 30 dní odo dňa doručenia návrhu; v osobitne zložitých prípadoch môže príslušný orgán radiačnej ochrany túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi.

V prípade vydania nesúhlasného záväzného stanoviska nie je možné odvolanie sa proti takémuto záväznému stanovisku.