Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnej látky

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska príslušného orgánu radiačnej ochrany v rámci posudkovej činnosti k projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnej látky.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie záväzného stanoviska príslušného orgánu radiačnej ochrany v rámci posudkovej činnosti.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Záväzné stanovisko vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe žiadosti o vydanie záväzného stanoviska, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba –podnikateľ,
 3. meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, ak je určený,
 4. opis navrhovanej činnosti alebo predmetu posudzovania,
 5. dokumentáciu podľa predmetu žiadosti, ktorá je uvedená nižšie v časti „Prílohy“.

Prílohy:

 1. zdôvodnenie, opis a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti,
 2. program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie,
 3. zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške,
 4. program zabezpečenia radiačnej ochrany.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Príslušný orgán radiačnej ochrany si môže vyžiadať aj ďalšie doklady potrebné k vydaniu záväzného stanoviska.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • Listinné podanie - 50,00 €
 • Elektronické podanie - 25,00 €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne príslušného orgánu radiačnej ochrany (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Výsledkom konania je vydanie záväzného stanoviska k projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnej látky, na ktoré sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní a príslušné orgány radiačnej ochrany spravidla vydajú záväzné stanovisko do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Záväzné stanovisko bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude záväzné stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

K vydanému záväznému stanovisku príslušného orgánu radiačnej ochrany k projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnej látky nie je možné podať odvolanie.