Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na umiestnenie stavby a stavbu jadrového zariadenia

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci posudkovej činnosti pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na umiestnenie stavby a stavbu jadrového zariadenia.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie záväzného stanoviska Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci posudkovej činnosti.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Záväzné stanovisko vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe žiadosti o vydanie záväzného stanoviska, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba –podnikateľ,
 3. meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, ak je určený,
 4. opis navrhovanej činnosti alebo predmetu posudzovania,
 5. dokumentáciu podľa predmetu žiadosti, ktorá je uvedená nižšie v časti „Prílohy“.

Prílohy:

 1. plán predprevádzkového monitorovania z hľadiska radiačnej ochrany,
 2. predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia počas prevádzky zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany,
 3. hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis a ak už nebolo úradom posúdené,
 4. predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
 5. zadávacia a predbežná bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť na základe údajov, o ktorých sa uvažuje v projekte podľa osobitného predpisu,
 6. zadávacia správa o spôsobe vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,
 7. projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,
 8. predbežný koncepčný plán vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,
 9. predbežný program predkomplexných a komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany pred jeho prevádzkou,
 10. zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom a predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,
 11. predbežný vnútorný havarijný plán z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,
 12. návrh a predbežné vymedzenie hraníc jadrového zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,
 13. návrh a predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu.

Dokumentácia uvedená pod písm. c) až i) sa považuje za dokumentáciu obsahujúcu citlivé informácie podľa osobitného predpisu.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si môže vyžiadať aj ďalšie doklady potrebné k vydaniu záväzného stanoviska.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • Listinné podanie - 1000,- €
 • Elektronické podanie - 930,- €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za  operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Lehota na vydanie záväzného stanoviska je 60 dní odo dňa doručenia návrhu; v osobitne zložitých prípadoch môže Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi.

Záväzné stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude záväzné stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

K vydanému záväznému stanovisku pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na umiestnenie stavby a stavbu jadrového zariadenia nie je možné podať odvolanie.