Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci posudkovej činnosti pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie záväzného stanoviska Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci posudkovej činnosti.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Záväzné stanovisko vydáva  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe žiadosti o vydanie záväzného stanoviska, ktoré obsahuje:

 1. obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 3. meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, ak je určený,
 4. opis navrhovanej činnosti alebo predmetu posudzovania,
 5. dokumentáciu podľa predmetu žiadosti, ktorá je uvedená nižšie v časti „Prílohy“.

Prílohy:

 1. zhodnotenie priebehu predchádzajúcej etapy z hľadiska radiačnej ochrany a splnenia kritérií úspešnosti,
 2. doklady o pripravenosti na etapu a zabezpečení dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas etapy,
 3. prehľad zmien limitov, podmienok a požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany vyplývajúcich z predchádzajúcej etapy.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si môže vyžiadať aj ďalšie doklady potrebné k vydaniu záväzného stanoviska.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • Listinné podanie - 1000,00 €
 • Elektronické podanie - 930,- €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Lehota na vydanie záväzného stanoviska je 60 dní odo dňa doručenia návrhu; v osobitne zložitých prípadoch môže Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi.

Záväzné stanovisko bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude záväzné stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

K vydanému záväznému stanovisku pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky nie je možné podať odvolanie.