Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany ​k návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci posudkovej činnosti pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas

 1. stavby jadrového zariadenia,
 2. skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia,
 3. etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
 4. prevádzky jadrového zariadenia,
 5. etapy vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie záväzného stanoviska Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci posudkovej činnosti.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Záväzné stanovisko vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe žiadosti o vydanie záväzného stanoviska, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba –podnikateľ,
 3. meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, ak je určený,
 4. opis navrhovanej činnosti alebo predmetu posudzovania,
 5. dokumentáciu podľa predmetu žiadosti, ktorá je uvedená nižšie v časti „Prílohy“.

Prílohy:

 1. odôvodnenie a opis stavebnej a technologickej zmeny z hľadiska radiačnej ochrany,
 2. zhodnotenie vplyvu stavebnej a technologickej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po vykonaní zmeny,
 3. harmonogram prác,
 4. zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas vykonávania stavebnej a technologickej zmeny,
 5. optimalizácia radiačnej ochrany počas vykonávania zmeny,
 6. program zabezpečenia radiačnej ochrany počas vykonávania zmeny,
 7. vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonaní stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií úspešnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany.

Dokumentácia uvedená pod písm. c) sa považuje za dokumentáciu obsahujúcu citlivé informácie podľa osobitného predpisu.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. 
Listinné podanie - 1000,00 €
Elektronické podanie - 930,- €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Lehota na vydanie záväzného stanoviska je 60 dní odo dňa doručenia návrhu; v osobitne zložitých prípadoch môže Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi.

Záväzné stanovisko bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude záväzné stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

K vydanému záväznému stanovisku pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany nie je možné podať odvolanie.