Plnenie oznamovacích povinností na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má predkladateľ (žiadateľ) povinnosť podať oznámenie podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úseku verejného zdravotníctva.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia.

Povinnosť podať oznámenie vyplývajúce z legislatívy je v prípade, ak vykonávate uvedené činnosti v oblasti verejného zdravia:

 1. oznámenie organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia,
 2. predkladanie výsledkov kontroly kvality vody na kúpanie,
 3. predkladanie výsledkov kontroly kvality pitnej vody,
 4. oznámenie o prekročení najvyššej medznej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody,
 5. oznámenie o prekročení medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na kúpanie,
 6. oznámenie o incidente,
 7. oznámenie o zmene vo vodárenskej úprave pitnej vody,
 8. oznámenie o oslobodení od povinnosti vypracovať manažment rizík zásobovania pitnou vodou,
 9. oznámenie o zmene miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania,
 10. oznámenie o nedodržaní odporúčanej hodnoty látky alebo zlúčeniny zo zoznamu sledovaných látok alebo zlúčenín,
 11. oznámenie odstraňovania azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 12. ohlasovanie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2,
 13. oznámenie zmien v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1,2,3 alebo 4,
 14. žiadosť o výmaz pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie.

V prípade, ak nie je poskytovaná služby prostredníctvom formulára v zozname nižšie, je možné predložiť oznámenie prostredníctvom všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službách

Všeobecné informácie

Príslušný úrad verejného zdravotníctva zaznamená oznámenie na základe podania, ktoré obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
 2. druh oznámenia/ohlásenia

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v oznámení bude predkladateľ o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“. 

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím podnikateľskej činnosti alebo v jej priebehu splniť si v termínoch stanovených zákonom oznamovaciu povinnosť podaním príslušného oznámenia/ohlásenia. Neplnenie alebo porušenie povinnosti v oblasti verejného zdravia je spojené so sankciami.

 

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku okrem oznámenia o umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike.

Pre oznámenie o umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike je povinnosť uhradenia správneho poplatku za zaevidovanie oznámenia :

 • listinné podanie 30,- eur / 1 výživový doplnok,
 • elektronické podanie 15,- eur / 1 výživový doplnok.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

Výsledkom je obdržanie úradného listu o potvrdení splnenia oznamovacej povinnosti. 

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím činnosti podať oznámenie príslušnému úradu verejného zdravotníctva. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany oznamovateľa a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.