Oznámenie zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie

Prostredníctvom tejto služby má predkladateľ možnosť splniť si povinnosť oznámiť zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je oznamovateľom zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie.

Zmenu vo výkone vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie zaeviduje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe písomného oznámenia. Úrad verejného zdravotníctva SR vedie na svojej internetovej stránke zoznam ohlásených subjektov, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami).

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamená možnosť oznámenie zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie na základe podania, ktoré obsahuje:

  • Číslo v evidencii( registri), ku ktorému sa podanie vzťahuje
  • deň vydania
  • formu poskytovania :
    • poskytujúca PZS prostredníctvom lekára
    • poskytujúca PZS prostredníctvom verejného zdravotníka so živnosťou na dohľad nad pracovnými  podmienkami

Uvedenie zmien, ktoré sú predmetom podania:

  • Zmena odborného alebo zodpovedného zástupcu

Prílohy: 

  • doklad o praxi verejného zdravotníka, alebo
  • kópia licencie lekára na výkon odborného zástupcu

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie na svojej internetovej stránke zoznam ohlásených subjektov, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami).

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná z vašej strany súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím činnosti oznámiť zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie na Úrad verejného zdravotníctva SR žiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím činnosti oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umiestnenie výrobkov na celkovú náhradu stravy na reguláciu hmotnosti na trh v SR najneskôr v deň ich umiestnenia na trh v SR. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov v prípade výrobku na celkovú náhradu stravy na reguláciu hmotnosti na trh v SR sú riešené tieto prípady ako priestupok alebo iný správny delikt, ktoré sú spojené so sankciami.