Ohlasovanie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2

Prostredníctvom tejto služby má ohlasovateľ možnosť splniť si povinnosť predložiť ohlásenie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je ohlasovateľom vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2.
Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Zamestnávateľ môže zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2 dodávateľským spôsobom samostatne fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je lekárom alebo verejným zdravotníkom, alebo právnickou osobou, ktorá vykonáva túto činnosť prostredníctvom odborného zástupcu, ktorý je lekárom alebo prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom. Činnosť môže vykonávať aj fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov vykonávajúcich práce v kategórii 1 až 4.
Činnosť sa vykonáva na základe písomného ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Zamestnávateľ môže zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2 dodávateľským spôsobom samostatne fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá vykonáva túto činnosť na základe písomného ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ohlásenie vykoná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v lehote do 30 dní od začatia činnosti; v ohlásení uvedie:

 1. obchodné meno, miesto podnikania (fyzická osoba – podnikateľ),
 2. obchodné meno, právna forma, sídlo (právnická osoba),
 3. identifikačné číslo (IČO),
 4. dátum začatia vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby - dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov,
 5. kópiu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (fyzická osoba – podnikateľ) alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu (právnická osoba), ak bude činnosť vykonávať lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
  • všeobecné lekárstvo,
  • pracovné lekárstvo,
  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
  • preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, - služby zdravia pri práci,
  • hygiena práce a pracovné lekárstvo,
  • verejné zdravotníctvo, alebo
  • hygiena a epidemiológia, alebo
 6. doklad o praxi na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dvoch rokov, ak bude činnosť vykonávať
  • verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ),
  • diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
  • asistent hygienickej služby,
  • iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v odbore hygiena pracovných
  • podmienok, alebo
  • iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v odbore hygiena životného alebo
  • pracovného prostredia.

Upozornenie Úradu verejného zdravotníctva SR:

 1. fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom lekára, musí byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
 2. fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je verejným zdravotníkom, musí mať živnostenské oprávnenie na vykonávanie viazanej živnosti dohľad nad pracovnými podmienkami,
 3. právnická osoba, ktorá poskytuje pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom verejného zdravotníka (zodpovedný zástupca), musí mať živnostenské oprávnenie na vykonávanie viazanej živnosti dohľad nad pracovnými podmienkami.

Prílohy - dokumenty:
Súčasťou podania sú dokumenty, ktoré je potrebné priložiť pri predkladaní ohlásenia vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 na Úrad verejného zdravotníctva SR:

 1. licencia lekára. Predkladá
  • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je lekárom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
  • právnická osoba, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poskytuje pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom lekára.
 2. doklad o praxi verejného zdravotníka na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dvoch rokov. Predkladá
  • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami,
  • právnická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami a poskytuje pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom verejného zdravotníka.

Za doklad o praxi verejného zdravotníka sa na účely tohto zákona považuje niektorý z nasledujúcich dokladov:

 1. potvrdenie od zamestnávateľa o minimálne dvojročnej praxi,
 2. potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní pri skončení pracovnoprávneho vzťahu v ktorom zamestnávateľ uviedol dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu (tzv. zápočtový list),
 3. potvrdenie od služobného úradu o štátnej službe, v ktorom služobný úrad (orgán verejného zdravotníctva) uviedol dobu trvania štátnej služby (tzv. zápočtový list),
 4. kópia pracovnej zmluvy spolu so skončením pracovnoprávneho vzťahu (ak bol skončený) v trvaní najmenej dvoch rokov,
 5. kópia dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v trvaní najmenej dvoch rokov,
 6. kópia služobnej zmluvy so štátnym zamestnancom spolu so skončením štátnozamestnaneckého pomeru (ak bol skončený) v trvaní najmenej dvoch rokov,
 7. čestné vyhlásenie o praxi v dĺžke minimálne dva roky spolu s dokladom Sociálnej poisťovne o potvrdení poistného vzťahu s konkrétnym zamestnávateľom (orgán verejného zdravotníctva, pracovná zdravotná služba) v preukazovanom období,
 8. čestné vyhlásenie o praxi v dĺžke minimálne dva roky spolu s iným dokumentom, ktorý preukáže pracovnoprávny vzťah s pracovnou zdravotnou službou,
 9. čestné vyhlásenie o praxi v dĺžke minimálne dva roky spolu s iným dokumentom, ktorý preukáže pracovnoprávny vzťah s orgánom verejného zdravotníctva, alebo
 10. čestné vyhlásenie o praxi v dĺžke minimálne dva roky spolu s iným dokumentom, ktorý

preukáže obdobný pracovný vzťah s orgánom verejného zdravotníctva.

Potvrdenie o praxi zamestnávateľa obsahuje:

 • identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca,
 • pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
 • údaje o pracovnej pozícii zamestnanca,
 • doba trvania pracovnoprávneho vzťahu (od - do) spolu s podpisom a pečiatkou zamestnávateľa a kontaktom v prípade overenia pravdivosti údajov.

Náležitosti čestného vyhlásenia:

 • presná identifikácia osoby, ktorá ohlasuje činnosť pracovnej zdravotnej služby,
 • vyhlásenie s popisom skutočnosti, ktorá je predmetom vyhlásenia,
 • vyhlásenie o pravdivosti údajov spolu s vyhlásením o tom, že osoba, ktorá ohlasuje činnosť pracovnej zdravotnej služby si je vedomá právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie na svojej internetovej stránke zoznam ohlásených subjektov, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami).

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou kontroly v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany ohlasovateľa a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je povinný podať ohlásenie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 v lehote do 30 dní od začatia činnosti na Úrad verejného zdravotníctva SR. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.