Oznámenie organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia

Prostredníctvom tejto služby má predkladateľ možnosť splniť si povinnosť oznámiť organizovanie hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorá organizuje hromadné podujatie spojené s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zaznamená oznámenie organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia na základe podania, ktoré obsahuje:

  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  2. miesto konania,
  3. názov hromadného podujatia,
  4. špecifikáciu činností spojených s poskytovaním stravovania a občerstvenia,
  5. dátum začatia konania hromadného podujatia.

Prílohy:

V prípade organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia je vhodné doložiť:

  • zoznam poskytovateľov stravovacích služieb

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Oznámenie o organizovaní hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zaeviduje.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany oznamovateľa a zároveň bude potrebné doložiť príslušné doklady.

Každý subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je povinný pred začatím činnosti v oblasti verejného zdravia oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva organizovanie hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia, a to najneskôr 48 hodín pred dňom začatia hromadného podujatia s uvedením dátumu a miesta konania hromadného podujatia. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.