Oznámenie zmien v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1,2,3 alebo 4

Prostredníctvom tejto služby má predkladateľ možnosť splniť si povinnosť oznámiť zmeny v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.
Zmenu v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 zaeviduje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe písomného oznámenia.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamená oznámenie zmeny v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 na základe podania, ktoré obsahuje:

  • číslo a deň vydania oprávnenia, ku ktorému sa zmena vzťahuje
  • zmena osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby,
  • dátum, ku ktorému sa zmena vzťahuje.

Prílohy:

  • doklad o špecializácii nového vedúceho tímu PZS,
  • doklad o uzatvorenom pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nového vedúceho tímu PZS s držiteľom oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby.

Služba oznámenie zmeny nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. 

Ak však držiteľ oprávnenia chce mať uvedenú zmenu zapísanú v oprávnení, je potrebné vyplniť žiadosť o zmenu oprávnenia, ktorá je spojená so správnym poplatkom za vydanie rozhodnutia o zmene oprávnenia.

Oznámenie zmeny v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaeviduje.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany držiteľa oprávnenia a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý držiteľ oprávnenia je povinný oznámiť zmenu vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby na Úrad verejného zdravotníctva SR. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.