Klasifikácia zariadení pre deti a mládež

(§ 24 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z., vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.):

§ 24 zák. č. 355/2007 Z. z. Zariadenia pre deti a mládež
(1) Zariadenia pre deti a mládež na účely tohto zákona sú:

  1. zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,  (§ 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.) 
  2. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, (§ 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2017 Z. z.)
  3. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť (§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena b),
  4. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť (§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže,
  5. zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d), zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.