Zariadenia spoločného stravovania

(§ 26 zák. č. 355/2007 Z. z., vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.):

Sú to zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby pre deti a mládež spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov v (§ 26 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z.): 

  1. školských zariadeniach (§ 112 zákona č. 245/2008 Z. z.) 
  2. školách (§ 27 zákona č. 245/2008 Z. z.)
  3. zariadeniach sociálnych služieb (zák. č. 195/1998 Z. z.)
  4. zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnych služieb (zák. č. 305/2005 Z. z.)
  5. v zdravotníckych zariadeniach
  6. na zotavovacích a iných hromadných podujatiach
  7. zariadenia rýchleho občerstvenia, bufety, potravinové a nápojové automaty a iné formy doplnkového stravovania v školách a školských zariadeniach,