Zariadenia pre výchovu a vzdelávanie

Sú to  zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,  (§ 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1.1 Zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie - podľa § 24 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. (27 - § 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 245/2008 Z. z.):

- školy (§ 27 zákona č. 245/2008 Z. z.)

 1. materská škola (§ 28 zák. č. 245/2008 Z. z.)
 2. základná škola (§ 29 zák. č. 245/2008 Z. z.)
 3. gymnázium (§ 41 zák. č. 245/2008 Z. z.)
 4. stredná odborná škola (§ 42 zák. č. 245/2008 Z. z.)
 5. stredná športová škola (§ 42a zák. č. 245/2008 Z. z.)
 6. škola umeleckého priemyslu (§ 42 b zák. č. 245/2008 Z. z.)
 7. konzervatórium (§ 44 zák. č. 245/2008 Z. z.)
 8. školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (siedma časť zák. č. 245/2008 Z. z.:
  • Prvý oddiel Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením
   • ha) § 96 zák. č. 245/2008 Z. z. Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením, 
   • hb) § 97 zák. č. 245/2008 Z. z. Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
   • hc) § 98 zák. č. 245/2008 Z. z. Stredné školy pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením,  
   • hd) § 99 zák. č. 245/2008 Z. z. Praktická škola,
   • he) § 100 zák. č. 245/2008 Z. z. Odborné učilištia,
  •  Druhý oddiel Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním
   •   hf) § 104 zák. č. 245/2008 Z. z. Školy a triedy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním (intelektovým, umeleckým, športovým)  - materské školy, základné školy, stredné školy
 9.  základná umelecká škola (§ 49 zák. č. 245/2008 Z. z.)
 10.  jazyková škola (§ 53 zák. č. 245/2008 Z. z.)

- školské zariadenia (§ 112 zákona č. 245/2008 Z. z.) 

 1. školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (§ 113 zákona č. 245/2008 Z. z.): školský klub detí - § 114, centrum voľného času - § 116, školský internát - § 117, 
 2. špeciálne výchovné zariadenia (§ 120 zákona č. 245/2008 Z. z.): diagnostické centrum - § 121, reedukačné centrum - § 122, liečebno-výchovné sanatórium - § 123
 3. zariadenia poradenstva a prevencie (§ 130 zákona č. 245/2008 Z. z.): centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - § 132, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - § 133
 4. školské účelové zariadenia (§ 137 zákona č. 245/2008 Z. z.): škola v prírode - § 138, zariadenia školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň) - § 139, stredisko služieb škole - § 143

1.2 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - podľa § 24 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. (27a - § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa)

1.3 Prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť  starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena b) - podľa § 24 ods. 1 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z. - (28 - § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 455/1991 Zb.) - živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom)

 • Sú to napríklad živnosti podľa Zoznamu odporúčaných označení voľných činností a ich bližšieho vymedzenia, vydaného  MV SR, jún 2018, sekcia P – Vzdelávanie: 8501 Prevádzkovanie jaslí

1.4 Prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže - podľa § 24 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z. - (28 - § 2 zákona č. 455/1991 Zb.)

- Sú to napríklad živnosti podľa prílohy č. 2 k zák. č. 455/1991 Zb. - Viazané živnosti – skupina 214 – Ostatné:

 • 23. vyučovanie v odbore cudzích jazykov,
 • 24. vyučovanie v odbore umenia a pod.

- alebo podľa Zoznamu odporúčaných označení voľných živností a ich bližšieho vymedzenia,  vydaného  MV SR, jún 2018:

 • sekcia P – Vzdelávanie - 8503 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (doučovanie žiakov a študentov, mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch...)
 • sekcia R – Umenie, zábava, rekreácia - 9603 Poskytovanie služieb osobného charakteru     (poskytovanie krátkodobej pomoci  pri opatere detí)
  • patria sem rôzne materské centrá, rodinné centrá, vzdelávacie centrá, montessorri centrá, baby centrá, centrá pre matky s deťmi, zariadenia na vzdelávanie a zábavu detí,  tvorivé dielne, študijné centrá, hudobné a tanečné akadémie pre deti, zariadenia na     poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí, a pod. 

1.5 Zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d), zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podľa § 24 ods. 1 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z.