Zariadenia sociálnych služieb

(§ 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 305/2005 Z. z.) 

2.1 Centrum pre deti a rodiny (§ 45 zák. č. 305/2005 Z. z.) 

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou zamestnancami centra, ktorí podľa § 46 ods. 3 písm. b)  zák. č. 305/2005 Z. z. poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť podľa bodu 2. - v skupine , podľa bodu 3. - v samostatne usporiadanej skupine.  (pozn. predtým detské domovy rodinného typu)

2.2 Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu podľa § 51 ods. 1 písm. b) zák. č. 305/2005 Z. z. v samostatne usporiadaných skupinách, a to v

 1. samostatnej diagnostickej skupine,
 2. samostatnej skupine,
 3. samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi; na maloleté matky s deťmi sa § 46 ods. 8 nevzťahuje,
 4. špecializovanej samostatnej skupine s ustanovenou špecializáciou,
 5. samostatnej skupine pre mladých dospelých.

Pozn.:
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú orgány štátnej správy (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže), obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.     

3. Iné zariadenia určené pre deti a mládež poskytujúce sociálne služby 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 448/2008 Z. z.)

 • V tomto bode sú zhrnuté všetky možné druhy a formy poskytovania sociálnych služieb, ktoré sa môžu poskytovať v zariadeniach.
 • V zozname sú vybrané len tie zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby deťom a mladistvým (nie dospelým klientom, nakoľko tieto zariadenia sú v pôsobnosti oddelení HŽP),
 • Poskytovanie sociálnych služieb zahŕňa okrem ubytovania a stravovania celé spektrum rôznych odborných, obslužných a ďalších činností. Niektoré zariadenia poskytujúce sociálne služby sú zahrnuté medzi ubytovacími zariadeniami, ale z dôvodu komplexného prehľadu sú všetky zahrnuté aj v tomto bode 3.

Sociálne služby podľa druhu sú uvedené v § 12 zák. č. 448/2008 Z. z.:
Druh sociálnej služby

(1) Sociálne služby podľa druhu sú

 1. sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
  1. terénna sociálna služba krízovej intervencie (podľa § 24a môže poskytovať aj obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, apod.),
  2.  poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
   • 2.1. nízkoprahové denné centrum (podľa § 24b môže poskytovať prípravu stravy, výdaj stravy alebo potravín, vykonávanie osobnej hygieny),
   • 2.2. integračné centrum (podľa § 24c môže poskytovať záujmovú činnosť a rozvoj pracovných zručností),
   • 2.3. komunitné centrum (podľa § 24d môže poskytovať pomoc pri príprave na školské vyučovanie, zabezpečuje záujmová činnosť),
   • 2.5. útulok (podľa § 26 môže poskytovať ubytovanie, rozvoj pracovných zručností, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť),
   • 2.6. domov na polceste (podľa § 27 môže poskytovať ubytovanie, rozvoj pracovných zručností, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť),
   • 2.7. zariadenie núdzového bývania (podľa § 29 môže poskytovať ubytovanie, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť),
  3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (podľa § 28 môže poskytovať pomoc pri príprave na školské vyučovanie, zabezpečuje záujmová činnosť),
 2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
  1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (poskytuje sa terénnou formou),
  2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti (podľa § 32 poskytuje bežné úkony starostlivosti o dieťa, ubytovanie stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výchovu, záujmovú činnosť),
  3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (podľa § 32a sa poskytuje terénnou formou alebo ambulantnou formou mimo zariadenia),
  4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, (podľa § 32b sa poskytuje v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa – pozn. toto zariadenie je uvedené v bode 1.2),
  5. služba včasnej intervencie (podľa § 33 sa môže poskytovať ambulantnou a terénnou formou) 
 3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú
  1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
   • 1.1. zariadenie podporovaného bývania (podľa § 34 poskytujú ubytovanie, prípravu stravy,  upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva),
   • 1.3. zariadenie opatrovateľskej služby, (podľa § 36 poskytujú ubytovanie, stravovanie,  upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva),
   • 1.4. rehabilitačné stredisko, (podľa § 37 poskytujú ubytovanie, stravovanie,  upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva),
   • 1.5. domov sociálnych služieb, (podľa § 38 poskytujú ubytovanie, stravovanie,  upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva, rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť, vzdelávanie),
   • 1.6. špecializované zariadenie, (podľa § 39 poskytujú ubytovanie, stravovanie,  upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva, rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť, deťom - vzdelávanie),
   • 1.7. denný stacionár, (podľa § 40 poskytujú stravovanie,  rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť, deťom - výchovu),

    Denné centrum - (podľa § 56 poskytuje záujmovú činnosť)