Ubytovacie zariadenia

(§ 21 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z., vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.)

Podľa § 1 ods. 2 vyhl. č. 259/2008 Z. z.:

 • 8.1 - písm. h) ubytovacím zariadením pre cestovný ruch budova alebo jej časť, v ktorej sa verejnosti poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby; ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku, (odvolávka na § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried),
  • patria sem napr. rekreačné zariadenia a strediská, turistické ubytovne, chaty, apartmány a pod. poskytujúce ubytovanie v rámci zotavovacích podujatí
 • 8.2 - písm. i) ubytovacím zariadením s celoročným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl,
 • 8.3 - písm. j) ubytovacím zariadením sociálnych služieb budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania (§ 34 zák. č. 448/2008 Z. z.), zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb (§ 38 zák. č. 448/2008 Z. z.) a špecializované zariadenia (§ 39 zák. č. 448/2008 Z. z.),
 • 8.4 - písm. k) ubytovacím zariadením s časovo obmedzeným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy sociálnej služby na určitý čas v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú zariadenia núdzového bývania (§ 29 zák. č. 448/2008 Z. z.), domovy na polceste (§ 27 zák. č. 448/2008 Z. z.), v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú zariadenia dočasnej starostlivosti o deti (§ 32 zák. č. 448/2008 Z. z.), v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia opatrovateľskej služby (§ 36 zák. č. 448/2008 Z. z.), rehabilitačné strediská (§ 37 zák. č. 448/2008 Z. z.) a v rámci poskytovania výchovy a vzdelávania deťom v špeciálnych výchovných zariadeniach  (§ 120 zákona č. 245/2008 Z. z. - § 121  diagnostické centrum, § 122 - reedukačné centrum , § 123 - liečebno-výchovné sanatórium).
 • 8.5 - písm. l) ubytovaním v rámci vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ubytovanie v ubytovacích zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú najmä detské domovy, krízové strediská a resocializačné strediská (§ 45 zák. č. 305/2005 Z. z. - Centrum pre deti a rodiny)
 • 8.6 - písm. m) dlhodobým pobytom alebo krátkodobým pobytom v rámci poskytovania sociálnej služby, poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb (§ 38 zák. č. 448/2008 Z. z.), špecializované zariadenia (§ 39 zák. č. 448/2008 Z. z.), rehabilitačné strediská (§ 37 zák. č. 448/2008 Z. z.) a denné stacionáre (§ 40 zák. č. 448/2008 Z. z.), v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, ktorou je služba včasnej intervencie (§ 33 zák. č. 448/2008 Z. z.), v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú nízkoprahové denné centrá (§ 24b zák. č. 448/2008 Z. z.), integračné centrá (§ 24c zák. č. 448/2008 Z. z.), komunitné centrá (§ 24d zák. č. 448/2008 Z. z.) a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu (§ 28 zák. č. 448/2008 Z. z.), v zariadeniach podporných sociálnych služieb, ktorými sú denné centrá (§ 56 zák. č. 448/2008 Z. z.), jedálne (§ 58 zák. č. 448/2008 Z. z.), práčovne (§ 59 zák. č. 448/2008 Z. z.) a strediská osobnej hygieny (§ 60 zák. č. 448/2008 Z. z.), krátkodobým pobytom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou formou, celodennou formou alebo po určitý čas dňa, (1c) – zák. č. 305/2005 Z. z. )
 • 8.7 - písm. o) ubytovacím zariadením s nižším štandardom budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy sociálnej služby na určitý čas v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú útulky (§ 26 zák. č. 448/2008 Z. z.) a nocľahárne (§ 25 zák. č. 448/2008 Z. z.), 
 • 8.8 - písm. p) ubytovacím zariadením sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, byty alebo rodinné domy, v ktorých sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,
 • 8.9 - písm. q) ubytovacím zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujúcim rodinné ubytovanie, byty alebo rodinné domy, v ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo časti budov, v ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samostatných skupinách, (1c – zák. č. 305/2005 Z. z. - Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou zamestnancami centra, ktorí podľa § 46 ods. 3 písm. b)  zák. č. 305/2005 Z. z. poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť podľa bodu 2. - v skupine , podľa bodu 3. - v samostatne usporiadanej skupine.  (pozn. predtým detské domovy rodinného typu)