Postup pri podávaní žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Rozhodnutie

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky:

 • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ul. Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov,
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Vzor žiadosti

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 646 kB).
K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (pdf, 249 kB).

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti o vydanie rozhodnutia budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €. 

Úhrada správneho poplatku
Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a. s. pri podaní žiadosti.
Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Trebišov o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:

 • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a. s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.),
 • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
 • zaplatením správneho poplatku do pokladne (hotovostne alebo platobnou kartou).

Správny poplatok je možné zaplatiť aj prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú oslobodené od správneho poplatku.

*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.

Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia, ktoré Vám bude doručené do 30 dní najneskôr však do 60 dní. 

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej činnosti alebo v situáciách, ktoré ustanovujú platné predpisy požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie príslušného rozhodnutia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností.

V prípade nesplnenia alebo porušenia povinnosti podľa prvej vety, sú tieto riešené ako iné správne delikty, spojené s následnými sankciami.

Záväzné stanovisko

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky:

 • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov,
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Vzor žiadosti

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 650 kB).
K žiadosti je potrebné doložiť Súhlas so spracúvaním osobných údajov (pdf, 570 kB).
K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva (pdf, 235 kB).

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti o vydanie záväzného stanoviska budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním  „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, resp. vrátenie na doplnenie s priložením dokladov v určenom termíne. Ak doklady nebudú v termíne doložené, záväzné stanovisko nebude vydané. 

 

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €. 

Úhrada správneho poplatku
Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a. s. pri podaní žiadosti.
Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Trebišov o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:
- poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a. s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.),
- prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
- zaplatením správneho poplatku do pokladne (hotovostne alebo platobnou kartou).
Správny poplatok je možné zaplatiť aj prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú oslobodené od správneho poplatku.

*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.

Výsledkom konania je vydanie záväzného stanoviska. Na vydanie záväzného stanoviska nie je stanovená zákonná lehota, úrad spravidla vydá záväzné stanovisko do 30 dní.

Záväzné stanovisko bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti záväznému stanovisku nie je možné podať odvolanie.

Detailnejšie informácie o vydávaní stanovísk sú zverejnené na centrálnom portáli ÚVZ. Čítať viac...

Vzory dokumentov a postupov

Oznámenie o začatí prevádzky

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia.

Činnosti v oblasti verejného zdravia, pre ktoré vyplýva povinnosť podať oznámenie a detailnejšie informácie o službe sú uvedené na centrálnom portáli ÚVZ.

Podanie oznámenia je možné listinne alebo elektronicky:

 • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov,
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Oznámenie v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

 

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výsledkom je obdržanie úradného listu o potvrdení splnenia oznamovacej povinnosti.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická  osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím činnosti podať oznámenie príslušnému úradu verejného zdravotníctva. 

V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt,  čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany oznamovateľa a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.