Útvar

Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trebišove plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie.
Medzi základné odborné činnosti patrí nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení ako aj usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďalšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku.

Medzi odborné činnosti oddelenia epidemiológie okrem iného patrí:

 • Monitorovanie výskytu prenosných ochorení na území okresu Trebišov a vykonávanie epidemiologického dohľadu.
 • Riadenie, usmerňovanie a kontrola epidemiologickej bdelosti prenosných ochorení a plnenia imunizačného programu.
 • Sledovanie výskytu jednotlivých infekčných ochorení, vykonávanie analýz a vyhodnocovanie trendov výskytu prenosných pochorení.
 • Nariaďovanie opatrení na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 zákona č. 355/2007 Z.z. a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. v rámci svojej územnej pôsobnosti.
 • Riadenie, koordinovanie a kontrola represívnych protiepidemických opatrení v ohniskách nákazy.
 • Vykonávanie surveillance a analýzy výskytu nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach.
 • Spracovávanie a analýza údajov prostredníctvom epidemiologického informačného systému (EPIS).
 • Príprava pravidelných mesačných analýz hlásených prenosných ochorení na okresnej úrovni. Príprava mimoriadnych analýz podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
 • Metodické a odborné vedenie zdravotníckych zariadení v problematike prevencie infekčných ochorení a očkovania jednotlivých skupín populácie.
 • Vyhodnocovanie stavu preočkovanosti populácie v územnej pôsobnosti u ochorení preventabilných očkovaním na základe vykonávania kontrol očkovania a imunologických prehľadov.
 • Posudzovanie výskytu prenosných ochorení v súvislosti s výkonom epidemiologicky závažných činností;
 • Vykonávanie zdravotno-výchovnej činnosti ( prednášateľská, publikačná a pod.).
 • Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru  v zdravotníckych zariadeniach, vrátane odberu vzoriek z prostredia, kontrola účinnosti sterilizačného procesu spojených s mikrobiologickým monitorovaním prostredia a nariaďovaním  opatrení v hygienicko – epidemiologickom režime.
 • Spracovávanie podkladov záväzných stanovísk a podkladov rozhodnutí o návrhoch podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z., v rátane schvaľovania prevádzkových poriadkov a zmien prevádzkových poriadkov zdravotníckych zariadení.

Hygiena výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva.

Oddelenie zabezpečuje plnenie úloh podľa zákona č. 355/2007 Z. z., v znení jeho zmien a doplnkov, predpisov na jeho vykonanie, zákona o potravinách č.152/1995 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov a koncepcie odboru hygieny výživy v podmienkach okresu a to najmä :

na úseku výživy :
 • vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín,
 • sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, s ohľadom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov,
 • vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s dôrazom na ovplyvňovanie stravovacích návykov a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľstva,
 • objektivizuje pozitívne a negatívne faktory výživy, v súvislosti s princípmi ochrany, podpory a rozvoja zdravej výživy,
na úseku hygieny výroby a hygieny potravín:
 • sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,
 • sleduje nákazy a otravy z potravín a z pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,
 • kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych zariadeniach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • vykonáva poradenskú činnosť s osobitným dôrazom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti,
 • posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov,
 • vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzok,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, hotových pokrmov alebo nápojov,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín,
 • zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly,
 • prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci opatrení národného pohotovostného plánu.
na úseku hygieny výrobkov bežného používania:
 • kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami, pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace so zistením nebezpečných obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov,
 • prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a o nebezpečných kozmetických výrobkoch, v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami.

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie  pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR.

 • Podieľa sa na spracovávaní, presadzovaní a vyhodnocovaní opatrení a programov na ochranu zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže a prevencie vybraných chorôb a porúch.
 • Monitoruje a vyhodnocuje zdravotný stav detí a mládeže.
 • Monitoruje a vyhodnocuje zdravotný stav, telesný rast a vývin   detí a mládeže.
 • Vykonáva štátny zdravotný dozor nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacich s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže a vykonáva úradnú kontrolu potravín.
 • Kontroluje hygienický stav a úroveň prevádzky kolektívnych zariadení pre deti a mládež, zotavovacie podujatia a zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež a vykonáva identifikáciu zdravotných rizík a navrhuje riešenia v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže.
 • Kontroluje dodržiavanie zdravotnej bezpečnosti  podávanej stravy v zariadeniach pre deti a mládež, zdravotnú neškodnosť, energetickú a biologickú hodnotu.
 • Kontroluje dodržiavanie hygienických zásad pri výchovno - vzdelávacej činnosti, režimu práce a odpočinku, psychickej a telesnej záťaže a pobytu vonku.
 • Sleduje a hodnotí pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch.
 • Výsledky získané výkonom štátneho zdravotného dozoru realizuje cielenými intervenčnými opatreniami zameranými na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení i iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže.
 • Kontroluje účinnosť opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi verejného zdravotníctva.
 • Sleduje a v súčinnosti so súvisiacimi odbornými oddeleniami vykonáva zber, spracovanie a analýzu  zdravotných kritérií pre prostredie a životný štýl detí a mládeže v regióne.
 • Vykonáva metodickú, expertíznu,  konzultačnú a poradenskú  činnosť v rámci svojej pôsobnosti.
 • Podieľa sa na zabezpečení odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologické závažné činnosti.
 • Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, masovokomunikačnými prostriedkami a s inými organizáciami nemedicínskeho zamerania.

Odbor preventívne pracovné lekárstvo sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (definícia Medzinárodnej organizácie práce a Svetovej zdravotníckej organizácie). Odbor integruje poznatky z hygieny práce, fyziológie a psychológie práce, priemyselnej toxikológie a poznatky z prešetrovania príčin profesionálnych ochorení.

Preventívne pracovné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý nadväzuje na medicínsky odbor pracovné lekárstvo.

Predmetom činnosti odboru a jeho hlavné zameranie je na :

 • skúmanie príčin hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení zdravia podmienených prácou,
 • sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci so zohľadnením mimopracovných vplyvov,
 • usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia stanovením a presadzovaním národných stratégií, priorít a zdravotných programov v záujme zdravia zamestnancov,
 • ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia ľudí pri práci,
 • výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru orgánmi verejného zdravotníctva nad ochranou zdravia pri práci, vrátane činnosti pracovnej zdravotnej služby.

Pracoviská preventívneho pracovného lekárstva sa zriaďujú vo všetkých RÚVZ v SR a na ÚVZ SR ako odbory alebo oddelenia. Organizačná štruktúra odborov preventívneho pracovného lekárstva na jednotlivých RÚVZ v SR a ÚVZ SR vychádza z koncepcie odboru Preventívneho pracovného lekárstva, ktorá je uverejnená vo Vestníku MZ SR čiastka 12-19, dňa 26.03.2008, ročník 56, normatívna časť č. 15.

Náplňou práce a hlavnými úlohami medicínskeho odboru preventívne pracovné lekárstvo je:

 • sledovať bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov s cieľom chrániť a upevňovať ich zdravie a pracovnú pohodu,
 • sledovať podmienky práce osobitných skupín zamestnancov, najmä zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých zamestnancov, tehotných žien, dojčiacich žien, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím,
 • analyzovať a hodnotiť príčiny vedúce k poškodeniu zdravia faktormi práce a pracovného prostredia, analyzovať príčiny zhoršovania pracovnej pohody a spracovávať ich do zdravotníckej štatistiky,
 • navrhovať opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovanie práce telesným a duševným schopnostiam zamestnancov,
 • presadzovať opatrenia na znižovanie a odstraňovanie zdravotných rizík pri práci,
 • usmerňovať programy efektívnej ochrany zdravia pracujúcej populácie, podieľať sa na ich realizácii a na vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov v rámci projektov a koncepcií na ochranu a podporu zdravia,
 • odborne usmerňovať fyzické i právnické osoby pri vytváraní zdravých pracovných podmienok,
 • odborne usmerňovať a aktívne sa podieľať na výchove a vzdelávaní v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie zamestnancov,
 • kontrolovať a usmerňovať prácu tímov pracovnej zdravotnej služby,
 • overovať odbornú spôsobilosť na výkon činností určených právnymi predpismi,
 • úzko spolupracovať s odborom klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie pri napĺňaní spoločných cieľov odboru pracovné lekárstvo, ktorými je najmä predchádzanie poškodzovaniu zdravia škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, zlepšovanie zdravotného stavu zamestnancov, podporovanie zdravého spôsobu života a udržiavanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a zvyšovanie pracovnej schopnosti,
 • prešetrovať podozrenia na chorobu z povolania, hodnotiť expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a spolupracovať s lekárom odboru klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ktorý na základe poskytnutých výsledkov prešetrenia a hodnotenia priznáva chorobu z povolania,
 • určovať kritériá zdravých pracovných podmienok a pripravovať návrhy právnych predpisov týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, optimalizácie pracovných podmienok a vylúčenia resp. obmedzenia nových pracovných rizík,
 • kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a individuálnych správnych aktov vydaných orgánmi verejného zdravotníctva na ochranu zdravia zamestnanca pri práci,
 • vykonávať posudkovú činnosť,
 • využívať represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru,
 • spolupracovať s orgánmi verejnej správy (štátnej i samosprávy) a inými inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni v ochrane, rozvoji a podpore zdravia zamestnancov,
 • vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie s cieľom presadzovať a realizovať opatrenia primárnej prevencie najmä pri:

1. výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov,

2. vývoji, výrobe a dovoze nových strojov, technológií, zariadení, materiálov chemikálií,

3. objektivizácii expozícií faktorom pracovného prostredia a práce,

4. zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o zdravie zamestnancov.

 • pracovať v poradných zboroch hlavného odborníka hlavného hygienika SR pre odbor preventívneho pracovného lekárstva a ďalších odborníkov verejného zdravotníctva, pracovných skupinách ÚVZ SR a MZ SR, v rezortných, medzinárodných komisiách a v rámci orgánov a inštitúcií EÚ, SZO, MOP v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • spolupracovať pri ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré uskutočňujú ministerstvom zdravotníctva akreditované študijné programy,
 • viesť registre rizikových prác a odborne spôsobilých osôb na činnosti určené legislatívnymi predpismi,
 • uchovávať zdravotné záznamy a záznamy o expozícii zamestnancov odovzdané povinnými subjektmi po ukončení ich činnosti,
 • poskytovať poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov v problematike ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci,
 • spolupracovať s MZ SR v problematike ochrany zdravia proti chemickým hrozbám a zbraniam.

Hygiena životného prostredia a zdravia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života.

 • Vykonáva monitoring pitnej vody u spotrebiteľa podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.
 • Vykonáva monitoring kvality vody na kúpanie na umelých kúpaliskách podľa vyhlášky MZ SR č.308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a umelom kúpalisku.
 • Pripravuje podklady k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vykonáva štátny zdravotný dozor:
 1.  v zariadeniach, v prevádzke ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom,
 2.  v telovýchovných zariadeniach,
 3.  v ubytovacích zariadeniach,
 4.  na prírodných a umelých kúpaliskách,
 5.  v zariadeniach sociálnych služieb.
 • Vykonáva kontrolu dodržiavania zákona NR SR č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
 • Vykonáva konzultačnú činnosť pre právnicke a fyzické osoby ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania ochrany životných podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu zebezpečuje činnosť na úseku:

 • monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva v okrese Trebišov a hodnotenia dopadov na verejné zdravie,
 • poradenského centra ochrany a podpory zdravia,
 • výchovy k zdraviu,
 • zdravotníckej informatiky a bioštatistiky.

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia (Poradňa zdravia) pri RÚVZ Trebišov vykonáva poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia. Poradenské centrum je určené všetkým obyvateľom okresu Trebišov, ktorí majú záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických ochorení (najmä srdcovo-cievnych, vybraných nádorových, cukrovky, obezity a iných). Cieľom poradenských centier je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života, ktoré je založené na vedecky overených poznatkoch a metódach medicíny a verejného zdravotníctva.

Výchova k zdraviu je medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru. Jeho poslaním je formovať a rozširovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zamerané na ochranu a podporu zdravia. Využíva poznatky medicínskych odborov, ako aj iných spoločenských a prírodovedných disciplín, najmä pedagogiky, psychológie, informatiky a ďalších. Hlavným cieľom odboru je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej spoločnosti.

Medicínska informatika a bioštatistika ako odborná disciplína sa venuje skúmaniu medicínsko-zdravotníckych problémov a adekvátnych metód ich riešenia na základe účelného kombinovania procesu zberu, organizovania, uchovávania, spracovávania, interpretovania a distribuovania medicínskych informácií a znalostí za pomoci informačnej technológie.

Pri svojej činnosti vychádza zo Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Koncepcie odboru výchova k zdraviu, Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 14-15 z dňa 4.9.1996 a Odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva SR na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier  ochrany a podpory zdravia z dňa 15.9.1999.

Činnosť oddelenia:

 • Sleduje vývoj zdravotného stavu obyvateľstva s použitím indikátorov verejného zdravia.
 • Monitoruje a analyzuje zdravotné správanie obyvateľov v záujme zisťovania ich  potrieb a v záujme zabezpečovania efektívnych  intervencií.
 • Vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie vo vzťahu ku programom, projektom a politikám.
 • Podieľa sa na vyhodnotení monitorovania vzťahu madzi zdravotným stavom obyvateľstva a faktormi životného a pracovného prostredia,   životnými a pracovnými podmienkami a spôsobom života.
 • Realizuje  preventívne  intervencie:
  • v súlade s medzinárodnými stratégiami  pre oblasť podpory a rozvoja zdravia;
  • v rámci realizácie medzinárodných programov a projektov Svetovej zdravotníckej organizácie;
  • pri realizácii národných, regionálnych a miestnych  programov a projektov.
 • Oddelenie realizuje vlastné regionálne primárne preventívne projekty a programy.
 • Vykonáva hromadné intervencie (kampane, workshopy, besedy):
  • pri príležitosti významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou,
  • ako plánované intervencie v podnikoch, úradoch, školách, pre inštitúcie, hnutia, svojpomocné skupiny a iné spoločenské zoskupenia.
 • Poskytuje možnosť bezplatného individuálného vyšetrenia v poradni zdravia v záujme prevencie chronických chorôb.
 • Vykonáva vedecko -  výskumnú činnosť:
  • analyzuje a hodnotí efektivitu vykonávaných činností, projektov a programov,
  • vykonáva výskumnú  činnosť v oblasti epidemiológie chronických chorôb.
 • Spolupracuje:
  • s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe zdravotnej politiky príslušného regiónu,
  • so školskými zariadeniami,
  • so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnými poisťovňami,
  • so Slovenským červeným krížom (SČK) a inými mimovládnymi organizáciami,
  • s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) a inými vedeckými inštitúciami pri realizácií intervenčných aktivít a programov.
 • Zabezpečuje informovanosť obyvateľov o:
  • spôsoboch aktívnej ochrany, podpory a rozvoji svojho zdravia,
  • prevencii ochorení a rizikového správania,
  • súčasnej úrovni verejného zdravia a o vývoji zdravotného stavu obyvateľstva v regióne okresu Trebišov a v SR,
  • stave a vplyve životného štýlu a životného prostredia regiónu TV na verejné zdravie.
 • Vykonáva publikačnú a edičnú činnosť.

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:

 • agendu výberových konaní,
 • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru,
 • agendu majetkových priznaní,
 • agendu sťažností štátnych zamestnancov,
 • agendu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov,
 • agendu súvisiacu so vzdelávaním zamestnancov,
 • agendu súvisiacu s cestovnými náhradami,
 • štatistické spracovanie údajov personálneho riadenia,
 • organizáciu a koordináciu vnútornej kontroly.