Doplnkové informácie k odbornej spôsobilosti

Názov školiacej akcie: Prípravný kurz na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov a nápojov.

Miesto konania: RÚVZ Trebišov, Jilemnického 3370/2 – zasadacia miestnosť

Termíny konania: 24.4.2024, 22.5.2024

Kontakt: p. Dudová, telefón:  056/6724884  e-mail: tv.dudova@uvzsr.sk

Poplatok:   30,- Eur – stanovený v súlade so zákonom o cenách č.18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Trebišov

Podmienkou na zaradenie na školiacu akciu je zaslanie vyplnenej prihlášky a zaplatenie účastníckeho poplatku pred zahájením kurzu.
Platba v hotovosti do pokladne úradu v deň konania kurzu.