Podávanie žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva


V oblasti verejného zdravia sú príslušné úrady verejného zdravotníctva oprávnené rozhodnúť vo veciach, ktoré sa posudzujú z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie.

  • Pitná voda – jej úprava, rozsah a početnosť ukazovateľov kvality vody, výnimky na použitie
  • Predkladanie prevádzkového poriadku alebo návrhu na jeho zmenu
  • Vydanie rozhodnutia o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania
  • Rozhodnutia týkajúce sa preventívneho pracovného lekárstva

Podávanie žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva

Pitná voda – jej úprava, rozsah a početnosť ukazovateľov kvality vody, výnimky na použitie

Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ - dodávateľ pitnej vody a chcete znížiť rozsah monitorovania, požiadať o výnimku na použitie pitnej vody. Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ a chcete podať návrh na vodárenskú úpravu pitnej vody, máte možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia.

Predkladanie prevádzkového poriadku alebo návrhu na jeho zmenu

Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ a prevádzkujete zariadenia pre deti a mládež, ste povinný dať schváliť prevádzkový poriadok príslušným úradom verejného zdravotníctva.

Vydanie rozhodnutia o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania

Ak ste právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá chce uviesť do užívania potravinárske objekty.

Rozhodnutia týkajúce sa preventívneho pracovného lekárstva

Ak ste právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá chce vykonávať činnosti v oblasti verejného zdravia špecifické pre preventívneho pracovného lekárstva.

Vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

Ak ste právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ a bolo Vám vydané príslušným úradom verejného zdravotníctva rozhodnutie, môžete podať žiadosť o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti k doručenému rozhodnutiu prostredníctvom vydania doložky právoplatnosti.